Stránka sa načítava...

BAK & PARTNERS

Sme nezávislá advokátska kancelária s osobným prístupom a silným domácim zázemím. Poskytujeme komplexný právny servis so zameraním na strategické poradenstvo z celkového biznis pohľadu. Sme partnerom aj do tých najnáročných situácii.

JUDr. Peter Bak bol pred založením kancelárie partnerom v slovenskej pobočke jednej z najvýznamnejších medzinárodných advokátskych kancelárií, kde spolu s ním pracovali aj ďalší právnici kancelárie.

VÁŠ PARTNER PRI TVORBE STRATÉGIE

Sme vaším partnerom pri tvorbe stratégie už od počiatočnej fázy, cez vyhodnocovanie rizík, nastavenie efektívneho fungovania, až po úspešnú realizáciu. Individuálne riešenia vašich záležitostí vždy vnímame v širokom právno-ekonomickom kontexte.

KOMPLEXNÁ PRÁVNA SLUŽBA

Disponujeme rozsiahlymi poznatkami a skúsenosťami vo všetkých hlavných oblastiach práva. Naša prax zahŕňa aj široké spektrum špeciálnych oblastí ako napríklad tvorba a aplikácia WEEE legislatívy.

Právne služby poskytujeme predovšetkým formou strategického poradenstva. Podieľame sa na tvorbe biznis zámerov našich klientov. Štandardnou súčasťou sú konzultácie právnych prípadov, vypracovanie právnych analýz realizovateľnosti biznis zámeru, navrhovanie právnych riešení, vypracovanie a revízie zmlúv, či účasť na rokovaniach klientov.

Zastrešujeme aj právne služby v oblasti sporovej agendy a zastupovanie pred všetkými stupňami súdov a štátnych orgánov. Advokáti spoločnosti sú oprávnení zastupovať klientov pred Najvyšším súdom Slovenskej republiky a pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Každodennou súčasťou našej praxe je aj aplikácia práva Európskej únie a detailná orientácia v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva.

Všetci právnici majú významné skúsenosti v oblasti akvizícii spoločností, vrátane prípravy právneho auditu a due diligence správ, transakčných dokumentov a vedenia konania pred Protimonopolným úradom SR.

Prostredníctvom spolupracujúcich kancelárií dokážeme formou supervízie zabezpečiť právny servis aj v Českej republike, Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Francúzsku, Poľsku a v Ruskej Federácii.

Úzka spolupráca so špecialistami na projektové financovanie nám umožňuje nájsť pre vás najvhodnejší model realizácie vášho biznis zámeru v medziach legislatívy.

Portfólio služieb

PARTNER PRI TVORBE STRATÉGIE
Sme vaším partnerom pri tvorbe stratégie od počiatočnej fázy, cez nastavenie efektívneho fungovania, až po úspešnú realizáciu. Individuálne riešenia vašich záležitostí a potrieb vždy vnímame v širokom právno-ekonomickom kontexte.

Strategické právne poradenstvo

 • Poradenstvo pri tvorbe komplexnej stratégie a obchodných riešení
 • Poradenstvo vedenia komplexu sporov a ďalších konaní
 • Zastrešovanie právneho a ekonomického poradenstva doma i v zahraničí
STABILNÉ PARTNERSTVO PRE VÁŠ BIZNIS
Stojíme na vašej strane už od samotného zrodu biznisu a počas celej doby jeho realizácie. Môžete sa vždy spoľahnúť, že právna agenda vášho biznisu je v tých správnych rukách.

Právo obchodných spoločností

 • Zakladanie obchodných spoločností
 • Zmeny v obchodných spoločnostiach
 • Poradenstvo v oblasti riadenia a vedenia obchodných spoločností
 • Verejnoprávne a regulačné otázky

Bankové a finančné právo

 • Príprava dokumentácie a poradenstvo pri úveroch a pôžičkách
 • Projektové financovanie
 • Príprava a právna analýza bankových nástrojov a záruk
 • Verejnoprávne a regulatórne otázky súvisiace s činnosťou finančných inštitúcií a licenčné konania

M&A agenda

 • Príprava komplexnej transakčnej dokumentácie vrátane akcionárskych dohôd
 • Právne audity (due diligence)
 • Zastupovanie klientov na rokovacích procesoch

Hospodárska súťaž

 • Zastupovanie v konaniach o oznámení koncentrácie Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky
 • Zastupovanie v konaniach o kartelových dohodách,  zneužívaní dominantného postavenia a iných protisúťažných praktikách pred Protimonopolným úradom SR a Európskou komisiou
 • Ochrana pred protisúťažnými praktikami

Právo životného prostredia

 • Právo odpadového hospodárstva - poradenstvo pre kolektívne systémy, zabezpečenie plnenia povinností na úseku odpadového hospodárstva

Právo nehnuteľností a stavebné právo

 • Príprava dokumentácie pri realitných transakciách
 • Príprava dokumentácie pri nájmoch a iných formách užívania nehnuteľností
 • Právna analýza a príprava dokumentácie pri výstavbe a správe nehnuteľností
 • Zastupovanie klientov v územnom a stavebnom konaní

Právo duševného vlastníctva

 • Registrácia ochranných známok
 • Zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu
 • Licenčné zmluvy na autorské diela vrátane software
 • Poradenstvo v oblasti autorského práva

Verejné právo

 • Legislatíva - analýza legislatívneho prostredia a zodpovedajúcich povinností vo všetkých oblastiach podnikania
 • Ochrana osobných údajov - príprava komplexnej dokumentácie v oblasti ochrany osobných údajov
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • Ochrana spotrebiteľa
STABILNÉ PARTNERSTVO AJ V NÁROČNÝCH ČASOCH
Súčasná turbulentná doba prináša rôzne neočakávané problémy. Ako silný partner stojíme po vašom boku aj v náročných situáciach, ktoré úspešne riešime. V rámci zákonných medzí presadzujeme vaše práva efektívnym využitím všetkých dostupných právnych prostriedkov. Dôležitou súčasťou nášho prístupu je aj kreativita, dôvtip a nekonvenčnosť právnych riešení.

Súdne konania

 • Obchodno-právne spory
 • Akcionárske spory
 • Spory vyplývajúce z práv duševného vlastníctva
 • Pracovno-právne spory
 • Správne žaloby
 • Žaloby o náhradu škody voči štátu
 • Ochrana ľudských práv (osobnostné práva, majetkové práva, právo na spravodlivý proces)
 • Zastupovanie pred všeobecnými súdmi vrátane Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
 • Zastupovanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, Európskym súdom pre ľudské práva a Súdnym dvorom Európskej únie

Rozhodcovské konania

 • Zastupovanie pred rozhodcovskými súdmi a rozhodcami

Správne konania

 • Zastupovanie pred správnymi orgánmi
BIZNISOM TO NEKONČÍ…

Právo neziskových organizácií

 • Zakladanie a podpora činnosti neziskových organizácií, občianskych združení, nadácií a neinvestičných fondov

Právnici

JUDr. Peter
Bak

advokát, partner

Viac informácií

Mgr. Martin
Hadbavný , LL.M.

advokát

Viac informácií

Mgr. Mária
Kormaníková

advokát

Viac informácií

Referencie

Vzhľadom k tomu, že advokátske predpisy nám neumožňujú referovať všetky zastupovania, uvádzame len niektorých našich klientov:

Orange Slovensko, a.s.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
HERN s.r.o.
Letisko M.R.Štefánika – Airport Bratislava, a.s.
cafepoint
Brazilian Slovak Chamber of Commerce
EGIS SLOVAKIA, spol. s r.o.

Araver,a.s.
TTC MARCONI
City of Piešťany
City of TopoľčanyVodný raj Vyhne, s.r.o.
impa
GoHealth
Mageba Slovakia, s.r.o.
Franke Slovakia s.r.o.

FerMi s.r.o.
SIBAF
Deutche Post DHL Group

Právnici našej kancelárie sa v minulosti podielali aj na nasledovných projektoch:

 • home_creditprávne poradenstvo pri poskytnutí úveru vo výške 60 mil. EUR
 • home_creditprávne poradenstvo pri poskytnutí úveru vo výške 45 mil. EUR
 • ceska_exportni_bankaprávne poradenstvo pri reštrukturalizácii úveru vo výške cca 165 mil. EUR
 • cezprávne poradenstvo pri akvizícii projektu výstavby fotovoltaických elektrární
 • generali_groupprávne služby pri akvizícii Apollo Business Center IV v Bratislave
 • immorent group slovenskoprávne poradenstvo pri developmente logistických centier a nájme administratívnych budov
 • jungheinrich_logoprávny servis pri akvizícii pozemkov a výstavbe sídla a skladov
 • logo_vg-mediazastupovanie nemeckej organizácie na ochranu práv vysielateľov v súdnom spore s najvýznamnejším slovenským káblovým operátorom o ochranu práv vysielateľov vyplývajúcich z retransmisie ich programov
 • slovenske-elektrarnezastupovanie v spore o zaplatenie odmeny za zlepšovateľský návrh

Kontakt

BAK & PARTNERS s.r.o.

Panská 14

811 01 Bratislava 1

Tel.: +421 220 758 391

Email: office@bakpartners.sk

IČO: 47 254 840

Zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vl. č. 99326/B

[cn-social-icon]