Stránka sa načítava...
28 jún

„ZÁKON O PODPORE MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIAˮ

Dňa 1.1.2017 nadobudol účinnosť zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”). Cieľom zákona je vytvoriť právny rámec na podporu malého a stredného podnikania a uľahčiť záujemcom o podnikanie ich postavenie na trhu.

Žiadateľ o poskytnutie podpory

Požiadať o poskytnutie podpory podľa zákona môže podnikateľ1 , a to konkrétne:

 1. mikropodnikateľ, t.j. podnik, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 mil. EUR;
 2. malý podnikateľ, t.j. podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 mil. EUR;
 3. stredný podnikateľ, t.j. podnik, ktorý zamestnáva menej ako 250 osôb a ktorého ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR; (mikropodnik, malý podnik a stredný podnik ďalej spolu len „MSP

Fyzická osoba – nepodnikateľ môže o podporu podľa tohto zákona požiadať len v rámci nepriamej formy podpory, napr. mentoringu (jednotlivé formy podpory viď nižšie).

1Podnikateľom je:
 a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
 b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného
 predpisu.

 

Oblasti podpory

Zákon upravuje jednotlivé oblasti, v ktorých môže Ministerstvo hospodárstva SR alebo ním poverený vykonávateľ podpory poskytnúť podporu. Medzi tieto oblasti patrí najmä:

 1. zakladanie a rozvoj existujúcich MSP;
 2. vytváranie nových pracovných miest alebo udržanie existujúcich pracovných miest v MSP;
 3. zvyšovanie konkurencieschopnosti MSP a posilnenie ich postavenia na vnútornom trhu Európskej únie a mimo vnútorného trhu Európskej únie;
 4. zakladanie a rozvoj obchodných spoločností povinne vytvárajúcich základné imanie, so sídlom v SR, od vzniku ktorých neuplynulo viac ako 36 mesiacov a ktoré sú ovládané fyzickými osobami, ktoré sú jej zakladateľmi, a sú inovačným podnikom alebo MSP (startup);
 5. výskum a vývoj;
 6. inovácie produktov, služieb a zlepšovanie podnikateľského prostredia.

Formy podpory

Podpora môže byť v zmysle zákona poskytnutá buď priamo, t.j. v podobe finančných prostriedkov alebo nepriamo, napr. prostredníctvom poskytnutia poradenstva v oblasti podnikania, zabezpečenia coachingu, mentoring a i.

Medzi priame formy podpory zaraďujeme v zmysle zákona nasledovné:

 1. nenávratný finančný príspevok, ktorý predstavuje finančné prostriedky poskytované z európskych štrukturálnych a investičných fondov a zo štátneho rozpočtu, určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie; príspevok je poskytovaný vo forme nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu;
 2. dotáciu, ktorá predstavuje finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytované podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok;
 3. finančný nástroj, ktorý predstavuje opatrenie finančnej podpory Európskej únie poskytované z rozpočtu na doplnkovej báze. Finančný nástroj je návratná forma pomoci, ktorá môže mať podobu najmä kapitálových alebo kvázi kapitálových investícií, úverov alebo záruk (v prípade potreby môžu byť kombinované s grantmi).

Poskytnutie podpory

Podpora sa poskytuje na základe uzatvorenej písomnej zmluvy medzi žiadateľom o podporu a Ministerstvom hospodárstva SR.2 Na poskytnutie podpory nie je právny nárok.

2 okrem nepriamej formy podpory poskytovanej v podobe informácií a poradenstva v oblasti podnikania.

Zhrnutie

Cieľom zákona je odstrániť prekážky, ktoré malým a stredným podnikom bránia v raste a zvyšovaní konkurencieschopnosti a zabezpečiť podmienky pre lepšiu tvorbu pracovných miest.

Okrem jednotlivých foriem podpory poskytovanej Ministerstvom hospodárstva SR pre MSP zákon upravuje aj povinnosť Ministerstva hospodárstva SR vykonávať činnosti zamerané na znižovanie neprimeranej regulačnej záťaže MSP. Za týmto účelom Ministerstvo hospodárstva SR posudzuje vplyv právnych predpisov na podnikateľské prostredie, a to najmä s dôrazom na MSP a vypracováva návrhy opatrení na zníženie regulačnej záťaže.

Zákon presadzuje európsky princíp najskôr myslieť v malom – „Think Small First”, ktorý okrem iného znamená vytváranie priaznivého podnikateľského prostredia pre MSP a presadzovanie záujmov MSP pri tvorbe právnych predpisov.

V prípade potreby doplnenia informácií týkajúcich sa zákona o podpore malého a stredného podnikania sa na nás prosím neváhajte kedykoľvek obrátiť.

1 Comments 28. júna 2017