Stránka sa načítava...
27 jún

NAJZÁSADNEJŠIE ZMENY ZÁKONA O KONKURZE A REŠTRUKTURALIZÁCII V ROKU 2017

Počas roka 2017 nadobudli účinnosť viaceré zmeny zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR“). Základné zmeny ZKR nastali v oblasti reštrukturalizácie (sprísnenie podmienok a pravidiel) a oddlžovaní fyzických osôb, v ktorom sú zmeny zásadné.

Rozsah a obdobie uspokojovania veriteľov nezabezpečených pohľadávok

Počnúc 01.01.2017 musí byť v zmysle reštrukturalizačného plánu uspokojená každá nezabezpečená pohľadávka aspoň vo výške 50% a najneskôr počas piatich rokov, ibaže dotknutý veriteľ písomne súhlasí s nižšou mierou uspokojenia a/alebo dlhšou splatnosťou. Náležitosti rozsahu a obdobia uspokojovania pohľadávok sa nevzťahujú na podriadené pohľadávky, teda na pohľadávky spojené so záväzkom podriadenosti, zmluvné pokuty a pohľadávky spriaznených osôb.

Následky nedodržania náležitostí

Následkom nedodržania vyššie uvedených náležitostí je zamietnutie reštrukturalizačného plánu uznesením súdu, po právoplatnosti ktorého súd vyhlási na majetok dlžníka konkurz.

Spätná aplikácia pravidiel

Pravidlá týkajúce sa rozsahu a obdobia uspokojovania veriteľov nezabezpečených pohľadávok sa použijú aj na reštrukturalizačné konania začaté pred 01.01.2017, pokiaľ do 31.12.2016 nebol súdu predložený návrh na potvrdenie reštrukturalizačného plánu.

Vyššia miera uspokojenia oproti konkurzu

Od 01.03.2017 ZKR presne definuje mieru zvýšeného uspokojenia nezabezpečených pohľadávok oproti ich uspokojeniu v prípade konkurzu. V zmysle reštrukturalizačného plánu tak musí byť uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov aspoň o 20% vyššie, než by tomu bolo v konkurze. Zvýšená miera uspokojenia veriteľov v reštrukturalizácii oproti konkurzu musí byť odôvodnená tak v reštrukturalizačnom posudku, ako aj pláne.

Dlžník súčasne nemôže po skončení reštrukturalizácie medzi svojich spoločníkov, resp. akcionárov rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje skôr, než dôjde k úplnému uspokojeniu nezabezpečených pohľadávok v ich pôvodnej výške zistenej správcom alebo súdom.

Povinnosť priložiť zmluvu medzi dlžníkom a správcom

Od 01.01.2017 je povinnou prílohou reštrukturalizačného posudku zmluva, ktorá upravuje odmeňovanie správcu za vypracovanie posudku a za ďalšiu súčinnosť v súvislosti s reštrukturalizáciou. Účel zákonodarcu je zabezpečiť transparentnosť procesu, nakoľko podľa zákonodarcu odmeňovanie správcu mohlo viesť k odčerpaniu značných majetkových hodnôt dlžníka.

Náhodný výber správcov po povolení reštrukturalizácie a ich odmena

Od 01.03.2017 súd povolením reštrukturalizácie neustanoví do funkcie správcu, ktorý vypracoval reštrukturalizačný posudok (v zásade správca vybraný dlžníkom), ale ustanoví správcu na základe náhodného výberu za použitia technických a programových prostriedkov. Takýto správca bude mať voči dlžníkovi nárok na náhradu nákladov a paušálnu odmenu, t.j. odmenu určenú podľa vyhlášky. Za najzásadnejšie možno označiť odmenu za prevzatie prípadu vo výške 10.000,- EUR a za vedenie veci buď 1.000,- EUR, 2.000,- EUR alebo 3.000,- EUR mesačne v závislosti od počtu zamestnancov a majetku dlžníka.

Úkony do povolenia reštrukturalizácie, najmä vypracovanie reštrukturalizačného posudku však aj naďalej vykonáva správca určený dlžníkom (resp. veriteľmi).

ODDLŽOVANIE FYZICKÝCH OSÔB PO NOVOM

Najzásadnejšími zmenami ZKR sú zmeny v oddlžovaní fyzických osôb. Snahou zákonodarcu je sprístupnenie tohto inštitútu širšej skupine osôb, nakoľko z doterajších skúseností bol inštitút oddlženia využívaný pod očakávanú mieru. Zákonodarca upustil od pôvodného hybridného modelu oddlžovania (kombinácia likvidácie majetku dlžníka a splátkového kalendára) a zaviedol dva modely, ktoré sú zaužívané aj v zahraničných právnych úpravách. Zavedené modely oddlžovania sú (i) speňaženie majetkovej podstaty dlžníka a rýchle oddlženie – konkurz, a (ii) reštrukturalizácia záväzkov dlžníka podľa splátkového kalendára – splátkový kalendár.

Základné podmienky oddlžovania fyzických osôb

Každý platobne neschopný dlžník – fyzická osoba, je oprávnený domáhať sa oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom, pokiaľ je voči nemu vedené exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie. Uvedenému nebráni, ak dlžníkove záväzky pochádzajú aj z podnikateľskej činnosti. Oddlženie fyzickej osoby je však možné len raz za 10 rokov. Návrh je oprávnený podať výlučne dlžník.

Platobná neschopnosť dlžníka fyzickej osoby

V súvislosti so zmenami ZKR je pre účely oddlženia fyzickej osoby nanovo definovaná platobná neschopnosť fyzickej osoby, ktorá je podmienkou oddlženia. Fyzická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok. Ak peňažnú pohľadávku nemožno voči dlžníkovi vymôcť exekúciou predpokladá sa, že je platobne neschopný.

Povinné zastúpenie dlžníka

Dlžník musí byť pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo na určenie splátkového kalendára, až do ustanovenia správcu zastúpený centrom právnej pomoci alebo advokátom určeným centrom právnej pomoci.

Oddlženie dlžníka

Oddlženie dlžníka, t.j. zánik vymáhateľnosti pohľadávok nad rozsah ich uspokojenia konkurzom alebo splátkovým kalendárom a zánik vymáhateľnosti pohľadávok vylúčených z uspokojenia nastáva oproti predchádzajúcej právnej úprave rozhodnutím súdu o oddlžení, ktoré je obsiahnuté v uznesení o vyhlásení konkurzu, resp. v uznesení o určení splátkového kalendára.

Pohľadávky vylúčené z uspokojenia – nevymáhateľné pohľadávky

ZKR súčasne vymedzuje aj pohľadávky, ktoré ostávajú zachované aj v prípade oddlženia dlžníka, sú nimi napr. (i) pohľadávka dieťaťa na výživnom, (ii) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi, (iii) nepeňažné pohľadávky, (iv) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, (v) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva (s výnimkou príslušenstva nad 5% istiny ročne) alebo (vi) pohľadávka veriteľa – fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz.

Konkurz ako spôsob oddlženia fyzickej osoby

Konkurzom dochádza až na výnimky k speňaženiu celého majetku dlžníka. Výťažok z konkurzu je následne poukázaný veriteľom v zmysle pravidiel stanovených ZKR. Výnimku tvorí nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka (10.000,- EUR), ktorá sa v prípade speňaženia obydlia dlžníka prevedie na osobitný účet v prospech dlžníka, ako aj majetok, ktorý nepodlieha exekúcii. Majetok dlžníka, na ktorom viaznu zabezpečovacie práva podlieha konkurzu iba v prípadoch upravených ZKR, najmä vtedy, ak sa prihlási prednostný zabezpečený veriteľ. Zabezpečení veritelia tak nie sú povinní prihlasovať svoje pohľadávky do konkurzu v rozsahu, v akom sú pohľadávky zabezpečené. Tieto pohľadávky zabezpečených veriteľov ostávajú zachované aj napriek konkurzu a môžu byť uspokojené výkonom zabezpečovacieho práva mimo konkurzu.

Skončenie konkurzu

Správca po splnení rozvrhu výťažku z konkurzu alebo po zistení, že konkurzná podstata nepostačuje ani na náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí, tým dochádza k zrušeniu konkurzu. Účinky oddlženia tým ostávajú nedotknuté.

Konkurz sa zrušuje tiež uznesením, ktorým súd zastaví konanie z dôvodu, že nie sú predpoklady pre vedenie konkurzu. V takom prípade však súd rozhodne o zrušení oddlženia. Premlčanie pohľadávok, ktoré mohli byť prihlásené v konkurze v takom prípade nastane až 3 roky po zastavení konania.

Splátkový kalendár ako spôsob oddlženia fyzickej osoby

V prípade splátkového kalendára nedochádza k likvidácii majetku dlžníka, ale k odkladu splatnosti a pomernej redukcii záväzkov dlžníka v súlade so splátkovým kalendárom vypracovaným správcom a určeným uznesením súdu. Súd pri určení splátkového kalendára vychádza z návrhu správcu, pravidiel pre zostavenie návrhu splátkového kalendára, pričom prihliada aj na námietky veriteľov a ďalšie známe okolnosti.

Splátkový kalendár sa vytvára na obdobie päť rokov, pričom uspokojenie veriteľov nezabezpečených pohľadávok musí byť aspoň 30%, a musí byť aspoň o 10% vyššie, než by bolo v prípade uspokojovania konkurzom

Pokiaľ pomery dlžníka zostavenie splátkového kalendára neumožňujú, správca to oznámi v Obchodnom vestníku, čím sa konanie končí. V takom prípade správca odporučí dlžníkovi podať návrh na vyhlásenie konkurzu.

 

Zhrnutie

Zmeny ZKR, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2017 majú za cieľ posilniť postavenie veriteľov v prípade reštrukturalizácie, najmä z pohľadu rozsahu a obdobia ich uspokojovania a zvýšiť využívanie inštitútu oddlžovania fyzickými osobami. Aplikačná prax ukáže, do akej miery sa ciele podarí naplniť.

0 Comments 27. júna 2017