Stránka sa načítava...
28 jún

„Novela Exekučného poriadkuˮ

Národná rada SR prijala dňa 29.11.2016 zákon č. 2/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Novelaˮ). Cieľom Novely je urýchliť exekučné konanie, zvýšiť nestrannosť súdnych exekútorov a zaviesť spôsob elektronickej komunikácie medzi subjektmi exekučného konania. Jednotlivé časti Novely nadobudnú účinnosť postupne, pričom úplné znenie Novely bude účinné dňa 01.07.2017.

Spôsob výberu exekútora (účinnosť od 01.04.2017)

Novela prináša zmenu v spôsobe výberu súdneho exekútora, ktorého má súd poveriť výkonom exekúcie. Doposiaľ platil právny stav, v ktorom súd poveril výkonom exekúcie toho exekútora, ktorému oprávnený doručil návrh na vykonanie exekúcie, a teda exekútora, ktorého si vybral oprávnený. V zmysle Novely sa návrh na vykonanie exekúcie podáva na príslušnom súde, ktorý následne pomocou technických prostriedkov náhodným výberom, bez možnosti ovplyvniť prideľovanie vecí, poverí výkonom exekúcie konkrétneho exekútora.

Náhodný výber exekútora bude založený na územnom princípe, t. j. exekučné veci budú prideľované niektorému z exekútorov, ktorý je vymenovaný pre územný obvod krajského súdu, v ktorom má povinný trvalý pobyt, miesto podnikania alebo sídlo. Jednotlivé prípady sa budú súdnemu exekútorovi prideľovať rovnomerne, s prihliadnutím na výšku a povahu vymáhaných nárokov. V prípade viacerých exekúcií vedených voči jednému povinnému bude každá ďalšia exekúcia pridelená exekútorovi, ktorý už voči tomuto povinnému vykonáva skôr začatú exekúciu.

Súdom povereného exekútora výkonom exekúcie bude možné zmeniť len v prípade závažného alebo opakovaného porušenia povinností zo strany exekútora. O tejto zmene rozhodne súd aj bez návrhu účastníka konania.

Príslušnosť exekučného súdu (účinnosť od 01.04.2017)

Na prejednanie všetkých exekučných konaní na území Slovenskej republiky bude od 01.04.2017 kauzálne príslušný výlučne Okresný súd Banská Bystrica, t. j. oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie voči povinnému len na tomto okresnom súde.

Ak bol návrh na vykonanie exekúcie podaný do 01.04.2017 niektorému exekútorovi, na exekučné konanie sa aplikujú dovtedy účinné právne predpisy, t. j. príslušným na prejednávanie a rozhodovanie v exekučnom konaní bude všeobecný súd povinného a exekúciu vykoná ten súdny exekútor, ktorému bol doručený návrh na jej vykonanie.

V prípade návrhu na vykonanie exekúcie podaného oprávneným do 01.04.2017 je exekútor povinný podať žiadosť o udelenie poverenia do 30.06.2017, inak bude exekučné konanie zastavené.

Podanie návrhu na vykonanie exekúcie (účinnosť od 01.04.2017)

Za účelom zrýchlenia a zefektívnenia exekučných konaní sa bude návrh na vykonanie exekúcie podávať výlučne elektronickými prostriedkami, a to prostredníctvom vyplneného elektronického formulára podpísaného kvalifikovaným elektronickým podpisom a odoslaného do elektronickej schránky príslušného súdu.1

Ak oprávnený nemá aktivovanú elektronickú schránku, návrh na vykonanie exekúcie môže podať prostredníctvom ktoréhokoľvek exekútora pôsobiaceho na území Slovenskej republiky. V takom prípade bude exekútor považovaný za zástupcu oprávneného pre doručovanie písomností, a to do vydania poverenia na vykonanie exekúcie. Za činnosť exekútora súvisiacu s podaním návrhu na vykonanie exekúcie patrí exekútorovi odmena a náhrada výdavkov.2

Vzájomná komunikácia medzi súdnym exekútorom a príslušným súdom bude prebiehať vždy len prostredníctvom elektronických prostriedkov.

1Vzor elektronického formulára bude zverejnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR.
2Výšku a spôsob určenia výdavkov ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

Informačná povinnosť exekútora (účinnosť od 01.04.2017)

V zmysle Novely má exekútor povinnosť podávať oprávnenému pravidelné správy o stave exekúcie a o informáciách, ktoré zistil pri šetrení majetkových pomeroch povinného. Tieto správy budú podávané prostredníctvom elektronických prostriedkov tak, že prvá správa bude podaná po 3 mesiacoch od začatia exekúcie a každá ďalšia po 180 dňoch od uplynutia lehoty na podanie predchádzajúcej správy.

Trovy exekúcie (účinnosť od 01.04.2017)

Novela zavádza presné pravidlá týkajúce sa rozhodovania o trovách exekúcie oprávneného, povinného, povereného súdneho exekútora a štátu. Vo vzťahu k súdnemu exekútorovi sa zavádza paušálne odmeňovanie, podľa ktorého bude výška odmeny exekútora vopred známa a predvídateľná.

O náhradu účelne vynaložených trov exekučného konania voči oprávnenému bude môcť v zmysle novej právnej úpravy požiadať súd aj povinný. Súd mu na jeho návrh môže (v zásade výnimočne) priznať ich náhradu, a to v súvislosti s rozhodnutím o zastavení exekúcie z dôvodu, ktorý možno pričítať oprávnenému.

Odklad exekúcie (účinnosť od 01.04.2017)

Významným spôsobom bol upravený aj inštitút odkladu exekúcie, o ktorom podľa Novely rozhoduje súdny exekútor vydaním upovedomenia o odklade exekúcie. Dôvody odkladu exekúcie sú vymedzené taxatívne.

Vydaním upovedomenia o odklade sa exekúcia odkladá. Novela rozlišuje účinky odkladu exekúcie „s blokovaním“ a „bez blokovania“, pričom platí, že pri odklade „s blokovaním“ nie je dotknuté oprávnenie exekútora vykonávať úkony smerujúce k zisteniu a k zabezpečeniu majetku podliehajúcemu exekúcii. Ak takéto úkony boli uskutočnené pred vydaním upovedomenia o odklade exekúcie, ich účinky zostávajú zachované. Pri odklade „bez blokovania“ exekútor nevykonáva úkony smerujúce k zabezpečeniu majetku podliehajúcemu exekúcii a v prípade, ak takéto úkony už v exekúcii uskutočnil, zruší ich.

Medzi dôvody pre odklad exekúcie „s blokovaním“ patria nasledovné:

 1. povinný v priebehu exekúcie zomrel;
 2. bola podaná vylučovacia žaloba alebo prebieha konanie o určení vlastníckeho práva;
 3. povinný, ktorý je fyzickou osobou, podal žiadosť o odklad exekúcie a vyhlásil, že sa bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky (ďalej len „sociálne dôvody“);
 4. odklad alebo prerušenie exekúcie vyplýva z osobitného predpisu (zákon č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii);
 5. súd podal na ÚS SR návrh na začatie konania, pretože dospel k záveru, že sú splnené
  podmienky na konanie o súlade právnych predpisov;
 6. súd podal návrh na začatie prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom Európskej únie.

Medzi dôvody pre odklad exekúcie „bez blokovania“ patria nasledovné:

 1. povinný, ktorý je fyzickou osobou, podal žiadosť o povolenie splátok, na ktorú sa
  prihliada;
 2. povinný pri exekúcii na vymoženie pohľadávky na výživnom zaplatil zameškané výživné
  vrátane trov oprávneného a exekútora, podal žiadosť o odklad exekúcie a vyhlásil, že
  bežné výživné bude ďalej prostredníctvom exekútora plniť dobrovoľne;
 3. povinný, ktorý podal návrh na zastavenie exekúcie, zložil zábezpeku v hodnote
  vymáhaného nároku na osobitný účet exekútora zriadený na tento účel;
 4. po začatí exekúcie bolo rozhodnuté o odklade vykonateľnosti exekučného titulu.

Povinný – fyzická osoba môže podať žiadosť o odklad exekúcie len raz počas trvania exekúcie, a to zo sociálnych dôvodov. Exekútor žiadosti vyhovie tak, že exekúciu odloží na dobu uvedenú v žiadosti povinného, najdlhšie však na tri mesiace od podania žiadosti. Povinný – právnická osoba o odklad exekúcie požiadať nemôže.

Novela zároveň presne ustanovuje časové trvanie odkladu exekúcie, ktoré závisí od konkrétneho dôvodu odkladu. Po uplynutí účinkov odkladu sa v exekúcii bude pokračovať spravidla bez vydania rozhodnutia.

Zastavenie exekúcie (účinnosť od 01.04.2017)

Zastavenie exekúcie bude možné tromi spôsobmi, a to súdom, exekútorom a zo zákona.

Súdny exekútor môže zastaviť exekúciu sám bez potreby súhlasu súdu, a to najmä v prípadoch ak:

 1. oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie po oprávnenom alebo povinnom bolo zastavené z dôvodu, že nezanechal žiadny majetok alebo len majetok nepatrnej hodnoty;
 2. zastavenie exekúcie navrhol oprávnený alebo oprávnený nezložil preddavok na nevyhnutné výdavky spojené s vedením konania;
 3. pri exekúcii vedenej na
  • majetok fyzickej osoby sa do piatich rokov,
  • majetok právnickej osoby sa do 30 mesiacov,

  od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora. Novela upustila od inštitútu námietok proti exekúcii. Povinný môže do 15 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie podať návrh na jej zastavenie.

Splátkový kalendár (účinnosť od 01.04.2017)

Povinný má v zmysle Novely právo požiadať exekútora o splátkový kalendár na splnenie vymáhanej povinnosti. Novela taxatívne vymedzuje podmienky, za splnenia ktorých je exekútor povinný plnenie v splátkach povoliť, a to konkrétne:

 1. povinný je fyzická osoba, ktorá vymáhaný nárok nespochybňuje;
 2. nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní;
 3. vymáhaný nárok je vyšší ako minimálna mzda a nižší ako 2 000 EUR; (iv) povinný navrhne splátkový kalendár tak, že celý vymáhaný nárok bude zaplatený maximálne v 10 splátkach3 ;
 4. povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 EUR do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne.

S povolením na plnenie v splátkach sa spája odkladný účinok exekúcie bez blokovania. V prípade, ak povinný vyššie uvedené podmienky nespĺňa, možnosť splácať dlh povinným v splátkach je viazaná na súhlas oprávneného.

3Splátky musia byť rozvrhnuté rovnomerne, okrem prvej a poslednej splátky.

Vymáhanie pohľadávok Sociálnou poisťovňou (účinnosť od 01.07.2017)

Novela ustanovuje pôsobnosť Sociálnej poisťovne v oblasti vymáhania pohľadávok. Konanie vo veciach vymáhania pohľadávok bude začínať vydaním administratívneho rozhodnutia o začatí vymáhania pohľadávok4. Exekučným titulom, t. j. podkladom na výkon exekúcie bude vykonateľné rozhodnutie5 , ktorým bola účastníkovi konania uložená povinnosť plniť a účastník konania si túto povinnosť v určenej lehote nesplnil. Rozhodnutie nadobudne právoplatnosť dňom jeho vydania a proti tomuto rozhodnutiu nebudú prípustné opravné prostriedky.

Sociálna poisťovňa môže vymáhať pohľadávky len nasledovnými, taxatívne vymedzenými spôsobmi:

 1. zrážkami zo mzdy a z iného príjmu;
 2. prikázaním pohľadávky z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky; a
 3. zrážkami z dávok, ktoré účastníkovi konania vypláca Sociálna poisťovňa.

V prípade, že Sociálna poisťovňa nevymôže svoju pohľadávku žiadnym z vyššie uvedených spôsobov, bude pohľadávku vymáhať prostredníctvom súdneho exekútora.

4Ide o rozhodnutie, ktoré sa nedoručuje a ktoré nezakladá práva ani povinnosti účastníkovi konania.
5Spravidla pôjde o rozhodnutie Sociálnej poisťovne.

Záver

Kľúčová zmena, ktorú Novela zavádza je transparentnejšie prideľovanie veci súdnym exekútorom. Jednotlivé veci budú exekútorom prideľované výlučne Okresným súdom Banská Bystrica, ktorý vydá poverenie na vykonanie exekúcie náhodne vybratému exekútorovi za pomoci technických a programových prostriedkov. Oprávnený teda stratí akúkoľvek možnosť výberu alebo ovplyvnenia výberu súdneho exekútora.

Oprávnený bude môcť podať návrh na vykonanie exekúcie Okresnému súdu Banská Bystrica len ako autorizovaný návrh odoslaný prostredníctvom aktivovanej elektronickej schránky (slovensko.sk). Elektronická komunikácia má viesť k urýchleniu vymáhania pohľadávok, k zníženiu počtu úkonov vykonaných na súde v exekučnom konaní a ku koncentrácií exekučného konania.

Novelou sa zároveň opätovne zavádza pôsobnosť Sociálnej poisťovne vo veci vymáhania jej pohľadávok bez súčinnosti exekútora, a to najmä za účelom zníženia výšky vymáhanej sumy o trovy exekúcie.

V prípade potreby doplnenia informácií týkajúcich sa Novely Exekučného poriadku sa na nás prosím neváhajte kedykoľvek obrátiť.

1 Comments 28. júna 2017