Stránka sa načítava...
23 nov

NOVELA KATASTRÁLNEHO ZÁKONA

Dňa 19.6.2018 bola zákonom č. 212/2018 Z. z. (ďalej len „Novela“) prijatá novela zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (ďalej len „Zákon“), ktorá nadobudne účinnosť 01.10.2018 (čiastočne dňa 01.10.2019).

Novelou sa konkretizuje pojem iná oprávnená osoba. Zavádza sa inštitút opatrenia proti nečinnosti a upravujú sa lehoty na zápis do katastra. Upravuje sa spôsob opravy chýb v zmluvách formou dodatku k zmluve.

Novelou sa rozširuje predmet evidencie katastra o cenu nehnuteľnosti a upravuje sa zápis práv k rozostavanej nehnuteľnosti a drobným stavbám, taktiež sa centralizuje kataster.

Zavádza sa osobitné ustanovenie ohľadom návrhu na začatie katastrálneho konania a upravuje sa vymedzenie pôsobnosti úradu.

Iná oprávnená osoba

Súčasná právna úprava pojem iná oprávnená osoba definovala len ako legislatívnu skratku, ktorá však neobsahovala výpočet konkrétnych osôb, ktoré možno považovať za oprávnené osoby. Novela taxatívne vymedzuje, kto je oprávnenou osobou.

Údaje o cene nehnuteľností

Novelou sa zavádza údaj o cene nehnuteľnosti ako predmet evidencie katastra. Podľa súčasnej právnej úpravy sa v katastri evidovala iba cena poľnohospodárskych a lesných pozemkov. Údaje o cene nehnuteľností sa budú evidovať až od účinnosti Novely, spätne sa cena zisťovať nebude. Prístup k týmto údajom však bude obmedzený na vlastníka, rôzne orgány verejnej moci, znalcov a osoby vyhotovujúce cenové mapy.

Centralizácia katastra

Novelou prechádza spáva katastra pod Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „ÚGKK SR“). Cieľom je odstránenie doterajšej decentralizácie správy katastra, ktorú vykonávali okresné úrady v rámci svojej územnej pôsobnosti.

Zavádza sa Centrálny informačný systém katastra v správe ÚGKK SR, ktorý umožní poskytovanie údajov z katastra ohľadom nehnuteľností nachádzajúcich sa v územnom obvode iného okresného úradu, nakoľko doteraz si každý okresný úrad spravoval databázu údajov z katastra samostatne v rámci svojej územnej pôsobnosti.

Návrh na začatie katastrálneho konania

Novelou sa do Zákona vkladá nové ustanovenie §24, ktoré obsahuje náležitosti návrhu na začatie katastrálneho konania. Do účinnosti Novely Zákon upravoval len náležitosti návrhu na vklad, záznamu a zápisu poznámky, a to len v rozsahu označenia orgánu, ktorému smeruje, označenia účastníkov a označenia právneho úkonu, na základe ktorého má byť vykonaný požadovaný úkon.. Novela taxatívne vymedzuje náležitosti návrhu na začatie akéhokoľvek konania a tieto oproti súčasnej úprave precizuje a zjednocuje.

V prípade podania návrhu v listinnej podobe sa Novelou zavádza výslovne povinnosť predkladať všetky prílohy v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii.

Vypúšťa sa povinnosť priloženia geometrického plánu k návrhu na vklad, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku. Na základe Novely sa bude k návrhu na vklad uvádzať číslo úradného overenia geometrického plánu. Táto zmena sa však týka geometrických plánov, ktorých overenie prebehlo až pri účinnosti Novely, t.j. od 01.10.2018.

Prílohy návrhu na vklad sa Novelou rozširujú o čestné vyhlásenie, ktorým sa preukazuje splnenie podmienok podľa §59a Obchodného zákonníka. S ohľadom na ustanovenie §59a ods. 5 Obchodného zákonníka sa predmetná povinnosť bude týkať iba akciových spoločností.

Zápis zmien do katastra na podklade iných verejných listín

Novelou sa stanovuje, za akých podmienok sa môže vykonať zápis práva do katastra nehnuteľností, ktorý nevychádza z údajov katastra nehnuteľností. V praxi kataster častokrát odmietol zápis práva na základe súdneho rozhodnutia, pokiaľ výrok rozhodnutia nevychádzal z údajov katastra. Ustanovenie §36a Zákona tak bolo v prípade súdnych rozhodnutí rozšírené a špeciálne sa zameriava na ich zápis.

Oprava chýb len formou dodatku

Ak po podaní návrhu na vklad vyjdú najavo možné chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v zmluve bude ich možno opraviť len formou dodatkov k zmluve. To platí tak pre zmluvy v písomnej podobe, ako aj pre zmluvy v elektronickej podobe. Do účinnosti Novely bolo tieto chyby možné opraviť aj doložkou v zmluve.

Lehoty

Novelou sa upravujú lehoty na zápis do katastra. Okresný úrad vykoná zápis do 5 pracovných dní odo dňa začatia konania o výmaze záložného právado 30 dní odo dňa začatia konania o zázname, ak bol návrh na vykonanie záznamu podaný prostredníctvom elektronického formulára.

Inštitút opatrenia proti nečinnosti

Novelou sa zavádza inštitút opatrenia proti nečinnosti okresného úradu. V prípade ak je dôvodná obava, že úrad nedodrží lehotu na rozhodnutie môže predseda úradu rozhodnúť, že v konaniach o vklade alebo v konaniach o zázname bude rozhodovať zamestnanec iného okresného úradu.

Zápis práv k nehnuteľnostiam

Vzhľadom na precizovanie podmienok zápisu rozostavaných stavieb, rozostavaných bytov a rozostavaných nebytových priestorov v osobitnom ustanovení sa Novelou vypúšťajú definície týchto pojmov z časti všeobecných definícii Zákona.

Menia sa podmienky na zápis práv k stavbám, bytom a nebytovým priestorom, ktoré budú možné už v štádiu ich rozostavanosti. Nie každá stavba však bude predmetom evidencie v katastri nehnuteľností. Do katastra bude zapísaná stavba, ktorá je ohraničená obvodovými stenami a strešnou konštrukciou tzn. budova.

Poskytovanie údajov katastra

Zavádza sa možnosť vydania súpisu všetkých nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve jedného subjektu, z toho titulu už nebude potrebné vyhotovovať jednotlivé listy vlastníctva, na ktorých sú nehnuteľnosti zapísané. V prípade, ak ide o fyzickú osobu možno takýto súpis poskytnúť tejto osobe alebo inej oprávnenej osobe resp. osobám, ktoré na to splnomocnil osobitný predpis. Súpis nehnuteľností možno vyhotoviť za celé územie Slovenskej republiky, prípadne len za jeden kraj, okres, či jeho katastrálne územie.

Záver

Vyššie uvedené zmeny nadobudnú účinnosť 01.10.2018, s výnimkou podávania návrhu na vykonanie záznamu prostredníctvom elektronického formulára a tomu zodpovedajúcej 30 dňovej lehoty na vykonanie záznamu, kde účinnosť nastáva až 01.10.2019.

V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s vyššie uvedeným nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

0 Comments 23. novembra 2018