Stránka sa načítava...
29 mar

NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE O MZDOVOM ZVÝHODNENÍ ZAMESTNANCOV

Dňa 14.02.2018 bola publikovaná v Zbierke zákonov pod č. 63/2018 novela Zákonníka práce (ďalej len „Novela“), ktorá nadobudne účinnosť 01.05.2018. Novelou sa zvyšujú mzdové zvýhodnenia zamestnancov za prácu v noci, vo sviatok a zavádzajú sa nové mzdové zvýhodnenia zamestnancov za prácu v sobotu a za prácu v nedeľu. Novela taktiež upravuje navýšenie dohodnutej odmeny zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok

Novelou sa zvyšuje mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, ktorého výška v súčasnosti predstavuje 50% priemerného zárobku. Po účinnosti Novely bude zamestnancovi prislúchať dohodnutá mzda a mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok vo výške najmenej 100% jeho priemerného zárobku. Predmetné navýšenie sa týka tak zamestnancov v súkromnej sfére, ako aj štátnych zamestnancov, ktorých plat upravuje osobitný predpis.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a nedeľu

Novelou sa zavádza novinka v podobe mzdového zvýhodnenia poskytovaného za prácu v sobotu a nedeľu v súkromnom sektore. Doterajšia právna úprava tento režim nepoznala. Mzdové zvýhodnenie za prácu cez víkend sa týkalo len zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere, ktorých plat je upravený v zákone o výkone práce vo verejnom záujme a v zákone o štátnej službe.

S účinnosťou od 01.05.2018 sa zavádzajú nasledovné mzdové zvýhodnenia:

  • za prácu v sobotu bude patriť zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie vo výške najmenej 25% minimálnej mzdy1
  •  za prácu v nedeľu bude patriť zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové
    zvýhodnenie vo výške najmenej 50% minimálnej mzdy2
1Výnimkou je zamestnávateľ s prevádzkou, pri ktorej sa vzhľadom 
na jej pomery a podmienky vyžaduje práca v sobotu. 
Novela pre takúto prevádzku zavádza možnosť dohody nižšieho mzdového zvýhodnenia, 
najmenej však vo výške 20% minimálnej mzdy.
2Výnimkou je zamestnávateľ s prevádzkou, pri ktorej sa vzhľadom 
na jej pomery a podmienky vyžaduje práca v nedeľu. 
Novela pre takúto prevádzku zavádza možnosť dohody nižšieho mzdového zvýhodnenia, 
najmenej však vo výške 40% minimálnej mzdy.

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

Novela zvyšuje mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu z pôvodných 20% pre zamestnancov pracujúcich v súkromnej sfére a 25% pre zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere, ktorých plat je upravený v zákone o výkone práce vo verejnom záujme a v zákone o štátnej službe.

Od 01.05.2018 sa bude na všetkých zamestnancov vzťahovať režim mzdového zvýhodnenia vo výške 30% minimálnej mzdy za hodinu nočnej práce a v prípade zamestnanca vykonávajúceho rizikovú  prácu vo výške 35% minimálnej mzdy za hodinu nočnej práce.

Zároveň sa zavádza výnimka pre zamestnávateľa, u ktorého si povaha práce či podmienky prevádzky vyžadujú aj nočnú prácu, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, spočívajúca v možnosti zaviesť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia a to vo výške najmenej 25% minimálnej mzdy za hodinu nočnej práce.

Odmeny zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer

Novela so sebou prináša zmenu vo forme odmeňovania zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Doterajšia právna úprava neupravovala mzdové  zvýhodnenie týchto zamestnancov.

Na základe novej právnej úpravy sa bude na zamestnancov vykonávajúcich prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vzťahovať rovnaký režim mzdového zvýhodnenia, ako na zamestnancov v pracovnom pomere.

Rozdiel je pri mzdovom zvýhodnení za prácu vo sviatok, kedy zamestnancovi pracujúcemu na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru bude patriť dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu vykonanej práce, pričom zamestnancovi v pracovnom pomere za sviatok pripadá 100% z jeho priemerného zárobku.

Záver

Vyššie uvedené zmeny sú upravené v prechodnom ustanovení, ktoré bude účinné v období od 01.05.2018 do 30.04.2019. Po uplynutí tohto obdobia bude mzdové zvýhodnenie zamestnancov za prácu v noci a za prácu v sobotu a v nedeľu vyššie.

V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s vyššie uvedeným nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

0 Comments 29. marca 2018