Stránka sa načítava...
24 nov

Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Zákonom č. 52/2018 Z. z. (ďalej len „Novela“) bola prijatá novela, ktorou sa zmenil a doplnil zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Novelou, ktorá nadobudla účinnosť 01.11.2018 sa zaviedla povinnosť právnických osôb zapisovaných do obchodného registra, ktoré nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, zapisovať do obchodného registra údaje o svojich konečných užívateľoch výhod.

Povinné subjekty a lehota na splnenie povinnosti

Povinnosť zapisovať údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod má každá právnická osoba zapisovaná do obchodného registra (t.j. každá obchodná spoločnosť), ktorá nie je orgánom verejnej správy a emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Už existujúce obchodné spoločnosti sú povinné vykonať zápis konečného užívateľa výhod najneskôr do 31.12.2019. Obchodné spoločnosti zapisované od 01.11.2018 musia svojho konečného užívateľa výhod zapisovať už pri svojom prvozápise.

Postup pri zápise

Zápis konečného užívateľa výhod možno vykonať len prostredníctvom na to určeného formulára, pričom súdny poplatok za zápis sa neplatí. Pri novozapisovanej obchodnej spoločnosti sa zápis vykoná vyplnením príslušnej časti formulára na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra. Novela zároveň stanovuje povinnosť údaje o konečnom užívateľovi výhod priebežne aktualizovať.

Rozsah zapisovaných údajov

Do obchodného registra sa zapisujú (i) identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti a (ii) údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod.

Verejnosť zapisovaných údajov

Už vopred je potrebné upozorniť, že zápis konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora nenahrádza povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra. Jedná sa o dva samostatné systémy, ktoré sú na sebe nezávislé. Údaje o konečnom užívateľovi výhod zapisované do obchodného registra sa na rozdiel od údajov zapisovaných do registra partnerov verejného sektora nezverejňujú (to znamená, nebudú sa nachádzať ani na výpisoch z obchodného registra). Z uvedeného vyplýva, že údaje o konečnom užívateľovi výhod v obchodnej spoločnosti, ktorá nie je partnerom verejného sektora nebudú verejné.

Sankcie

V prípade, že konečný užívateľ výhod nebude do obchodného registra zapísaný včas, alebo údaje nebudú zodpovedať skutočnosti, hrozí štatutárnemu orgánu obchodnej spoločnosti pokuta až do výšky 3.310,- EUR. V prípade nevyplnenia údajov o konečnom užívateľovi výhod pri prvozápise obchodných spoločností príslušný obchodný register návrh na zápis zamietne.

Záver

Z uvedeného vyplýva, že:

  1. obchodná spoločnosť zapísaná do obchodného registra do 31.10.2018 má povinnosť pod hrozbou uloženia pokuty vykonať zápis údajov o svojom konečnom užívateľovi výhod do 31.12.2019; a

  2. obchodná spoločnosť zapisovaná do obchodného registra od 01.11.2018 má túto povinnosť pod hrozbou odmietnutia zápisu už pri prvozápise.

V tejto súvislosti je potrebné osobitne zdôrazniť, že zápis subjektu v registri partnerov verejného sektora nenahrádza povinnosť vykonať zápis o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra, preto je obchodná spoločnosť povinná vykonať zápis o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra bez ohľadu na to, či je partnerom verejného sektora alebo ním nie je.

V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s vyššie uvedeným nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

0 Comments 24. novembra 2018