Stránka sa načítava...
29 mar

Zmeny týkajúce sa zlúčenia, splynutia a rozdelenia obchodných spoločností

Zákon č. 264/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Novela“), významným spôsobom novelizoval inštitút zlúčenia, splynutia a rozdelenia obchodných spoločností.

Podmienky pre zrušenie spoločnosti bez likvidácie

V zmysle Novely boli doplnené nové podmienky, ktoré musia spoločnosti spĺňať, aby mohlo dôjsť k zlúčeniu, splynutiu alebo rozdeleniu spoločností:

  1. výsledkom zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia nesmie byť spoločnosť v úpadku
  2. nástupnícka spoločnosť alebo zanikajúca spoločnosť nesmie byť v likvidácii
  3. voči nástupníckej alebo zanikajúcej spoločnosti:
    a) nemôžu pôsobiť účinky vyhlásenia konkurzu, ibaže správca konkurznej podstaty súhlasí so splynutím, zlúčením alebo rozdelením spoločnosti, 
    b) nemôžu pôsobiť ani účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,
    c) nemôže sa viesť konanie o ich zrušení a nemôžu byť súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušené.

Splnenie vyššie uvedených podmienok osvedčí audítor v správe, ktorá je povinnou prílohou návrhu na zápis zmien do obchodného registra. Ak tieto podmienky nebudú splnené, nebude možné uskutočniť zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie spoločností.

Úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti

Novela taktiež zavádza pravidlo pre určenie dňa, od ktorého sa úkony zanikajúcich spoločností považujú z hľadiska účtovníctva, za úkony vykonané na účet nástupnickej spoločnosti. V zmysle Novely tento deň môže byť určený najskôr spätne k prvému dňu účtovného obdobia, v ktorom bol vypracovaný návrh zmluvy o zlúčení, splynutí či projektu o rozdelení spoločnosti, avšak za predpokladu, že účtovná závierka zostavená ku dňu, ktorý tomuto dňu predchádza, nebola schválená príslušným orgánom.

Notifikačné povinnosti

K zamedzeniu obchádzania zákona a zneužívania fúzií obchodných spoločností má napomôcť aj kontrola zo strany správcu dane. V súvislosti s touto kontrolou bola zavedená povinnosť zanikajúcej spoločnosti predkladať oznámenia o vypracovaní návrhu zmluvy o zlúčení, splynutí alebo projektu o rozdelení príslušnému správcovi dane v lehote najneskôr 60 dní pred konaním valného zhromaždenia, na ktorom sa má rozhodnúť o schválení takejto zmluvy, resp. projektu.

V prípade, ak by boli obchodné podiely alebo akcie zanikajúcej spoločnosti predmetom záložného práva, tak sa táto povinnosť vzťahuje aj na oznámenie záložnému veriteľovi v rovnakej lehote.

Overenie audítorom

Novela zaviedla povinnosť predkladať k návrhu na zápis splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti do obchodného registra správu audítora.

Touto správou audítor osvedčí aj splnenie podmienok na zrušenie spoločnosti bez likvidácie podľa obchodného zákonníka.

V prípade zanikajúcej obchodnej spoločnosti, ktorá nemá povinnosť nechať si overiť účtovnú závierku audítorom, súčasťou správy je aj osvedčenie audítora, že pohľadávky a záväzky zanikajúcej spoločnosti zodpovedajú ekonomickej skutočnosti ku dňu, ktorý je určený najskôr spätne ku dňu účtovného obdobia, v ktorom je vypracovaný návrh zmluvy o zlúčení, splynutí či projektu o rozdelení spoločnosti, avšak za predpokladu, že účtovná závierka zostavená ku dňu, ktorý tomuto dňu predchádza, nebola schválená príslušným orgánom.

Výnimkou z tohto ustanovenia je prípad splynutia alebo zlúčenia akciovej spoločnosti. Namiesto audítora vyhotoví písomnú správu nezávislý expert, ktorého na návrh predstavenstva vymenuje súd. Písomná správa nie je potrebná, ak sa tak dohodnú všetci akcionári každej zo spoločností, ktoré sa podieľajú na zlúčení alebo splynutí.

Lehota pre podanie návrhu na zápis zmien do obchodného registra

Novela zaviedla lehotu na podanie návrhu na zápis zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia do obchodného registra, a to najneskôr do 30 dní od schválenia zmluvy o zlúčení, splynutí alebo projektu rozdelenia spoločnosti. Táto lehota však neplatí v prípadoch, ak zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie spoločnosti podlieha súhlasu podľa osobitných predpisov (napríklad v prípade schvaľovania koncentrácie zo strany Protimonopolného úradu).

Zodpovednosť za škodu členov orgánov spoločností

Novela zaviedla aj osobitnú zodpovednosť členov orgánov obchodných spoločností. Členovia orgánov obchodných spoločností majú povinnosť zdržať sa úkonov smerujúcich k zlúčeniu, splynutiu alebo rozdeleniu spoločnosti, pokiaľ možno predpokladať, že nie sú splnené zákonné podmienky. Za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti zodpovedajú veriteľom predmetných obchodných spoločností.

Trestný čin „Nekalá likvidácia“

Novela zaviedla nový trestný čin tzv. „nekalej likvidácie“. Skutková podstata trestného činu „nekalej likvidácie“ má postihnúť všetky typy ukončenia podnikania, ktoré majú zmariť štandardný spôsob zrušenia spoločnosti s likvidáciou, predovšetkým nepoctivé fúzie či úmyselné prevody obchodných spoločností na tzv. „biele kone“. Podstatou tohto trestného činu je, že trestne zodpovednými sú nielen „biele kone“, ale aj osoby, ktoré prevedú svoju majetkovú účasť v obchodnej spoločnosti na „bieleho koňa“ alebo takúto službu sprostredkujú.

V tomto zmysle sa „bielym koňom“ rozumie každá osoba, ktorá len prepožičiava svoje meno a priezvisko a svoju totožnosť k prevzatiu práv a povinností, ktoré nemá skutočný záujem vykonávať, na účel prevodu účasti na obchodnej spoločnosti alebo na účel
ustanovenia takejto osoby ako štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu spoločnosti.

Záver

Ako vyplýva z vyššie uvedených informácií, cieľom Novely je predovšetkým snaha zamedziť problémom spojeným s reťazovými zlúčeniami, splynutiami obchodných spoločností, realizovanými s úmyslom vyhnúť sa riadnemu plneniu povinností či už pri likvidácii spoločností alebo ich úpadku. 

V rámci zavádzaných zmien upozorňujeme predovšetkým na zavedenie trestného činu „nekalej likvidácie“, za ktorý hrozí trest odňatia slobody od 5 do 15 rokov, v závislosti od závažnosti spôsobu konania alebo výšky spôsobenej škody. 

V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s vyššie uvedeným sa na nás neváhajte obrátiť.

0 Comments 29. marca 2018