Stránka sa načítava...
04 okt

ZMENY V ZAMESTNÁVANÍ CUDZINCOV

Dňa 01.05.2017 nadobudol účinnosť zákon č. 82/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Zákon“). Cieľom prijatia Zákona je transpozícia (i) smernice o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účel zamestnania ako sezónni pracovníci (ďalej len „Smernica o sezónnych pracovníkoch“) a (ii) smernice o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového presunu (ďalej len „Smernica o vnútropodnikovom presune“) do slovenskej legislatívy.

Účel Zákona:

Zákonom sa zjednodušuje vstup, pobyt a zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín1 na území Slovenskej republiky, a to v prípadoch výkonu sezónneho zamestnania a v rámci vnútropodnikového presunu štátnych príslušníkov tretích krajín.

1Štátnym príslušníkom tretej krajiny je každá osoba, 
ktorá nie je občanom EÚ, pričom za občana EÚ sa považuje každá osoba, 
ktorá má štátnu príslušnosť členského štátu

Zmeny súvisiace s transpozíciou Smernice o sezónnych pracovníkoch:

Prijatím Zákona sa zjednodušuje proces vstupu štátnych príslušníkov tretích krajín na pracovný trh v Slovenskej republike za účelom výkonu sezónneho zamestnania. Hlavnou zmenou, ktorú Zákon prináša je možnosť práce aj bez potreby udelenia prechodného pobytu, ak dĺžka výkonu sezónneho zamestnania nepresiahne 90 dní.

Sezónne zamestnanie je definované ako činnosť, ktorej vykonávanie nepresahuje 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a je viazaná na určité obdobie roka opakujúcou sa udalosťou alebo opakujúcim sa sledom udalostí spojených so sezónnymi podmienkami, počas ktorých sa vyžaduje podstatne vyšší objem práce. Zoznam odvetví sezónnych zamestnaní je ustanovený vyhláškou MPSVaR, v zmysle ktorej sezónne zamestnanie vykonávané štátnym príslušníkom tretej krajiny môže byť v odvetviach: (i) poľnohospodárstvo a lesníctvo, (ii) priemyselná výroba, (iii) stavebníctvo, a (iv) ubytovacie a stravovacie služby. Z hľadiska povoľovacích procesov je dôležité rozlišovať obdobie vykonávania sezónneho zamestnania v lehote najviac 90 dní a v lehote nad 90 dní najviac však 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Sezónne zamestnanie v trvaní do 90 dní:

Prvý režim umožňuje sezónne zamestnanie štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobie najviac 90 dní len na základe povolenia na zamestnanie, a to bez potreby získania povolenia na prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.
Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý podlieha vízovej povinnosti, musí disponovať Schenghenským vízom.

Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie podáva štátny príslušník tretej krajiny na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v tom územnom obvode, v ktorom bude vykonávať prácu. Žiadosť môže podať aj zamestnávateľ. V takomto prípade musí byť žiadosť doplnená o písomný súhlas štátneho príslušníka tretej krajiny s podaním tejto žiadosti.

V prípade sezónneho zamestnania, na ktoré má zamestnávateľ zámer prijať štátneho príslušníka tretej krajiny má zamestnávateľ povinnosť oznámiť Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny voľné pracovné miesto, a to najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o povolenie na zamestnanie.

Výkon sezónneho zamestnania v trvaní nad 90 dní:

Štátny príslušník tretej krajiny môže vykonávať sezónne zamestnanie na území Slovenskej republiky počas obdobia presahujúceho 90 dní na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a prechodného
pobytu.
V takomto prípade je štátny príslušník tretej krajiny povinný podať žiadosť o udelenie prechodného pobytu za účelom sezónneho zamestnania na príslušnom Policajnom útvare.

Žiadosť o prechodný pobyt bude posudzovaná v rámci jednotného povolenia, čo znamená, že štátny príslušník tretej krajiny dostane jeden doklad, ktorý ho bude oprávňovať na pobyt a zároveň na zamestnanie. Prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania v Slovenskej republike je možné udeliť najviac na obdobie 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Poplatok za podanie žiadosti o udelenie povolenia na prechodný pobyt za účelom sezónneho zamestnania je 33,- EUR. V prípade, ak po uplynutí doby 180 dní štátny príslušník tretej krajiny nezíska povolenie na pobyt na iné účely ako je sezónna práca, je povinný opustiť územie Slovenskej republiky.

Zmeny súvisiace s transpozíciou Smernice o vnútropodnikovom presune:

Zákon ďalej zavádza pravidlá pre uľahčenie mobility zamestnancov z tretích krajín v rámci tzv. vnútropodnikových presunov zamestnancov a týmto spôsobom umožňuje nadnárodným skupinám čo najlepšie využívať svoje ľudské zdroje.

Vnútropodnikovým presunom sa rozumie dočasné vyslanie presne vymedzenej kategórie zamestnancov (štátnych príslušníkov tretích krajín)2 na účel zamestnania alebo odbornej prípravy, ktorí sa v čase podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu nachádzajú mimo územia Slovenskej republiky a členských štátov EÚ, zamestnávateľom so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a členských štátov EÚ, s ktorým má štátny príslušník tretej krajiny pred presunom a počas presunu uzavretú pracovnú zmluvu, k zamestnávateľovi v rámci tej istej skupiny zamestnávateľov so sídlom v Slovenskej republike.

V prípade vnútropodnikového presunu zamestnávateľ, ku ktorému sú zamestnanci vyslaní, nemá povinnosť oznámiť voľné pracovné miesto Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Aj v prípade vnútropodnikového presunu je potrebné z hľadiska povoľovacích procesov rozlišovať, či pôjde o krátkodobý presun alebo dlhodobý presun.

2Riadiacich pracovníkov, odborníkov, stážistov.

Vnútropodnikový presun v trvaní do 90 dní:

V prípade, ak sa jedná o vnútropodnikový presun štátneho príslušníka tretej krajiny na obdobie do 90 dní, štátny príslušník tretej krajiny je povinný požiadať o vydanie povolenia na zamestnanie, a to na príslušnom Úrade práce sociálnych vecí a rodiny.

Tak ako aj v prípadoch sezónneho zamestnania, povolenie na prechodný pobyt sa nevyžaduje.

Povolenie na zamestnanie sa udeľuje v tomto prípade najviac na obdobie 90 dní.

Vnútropodnikový presun v trvaní nad 90 dní:

V prípadoch tzv. dlhodobého vnútropodnikového presunu (t.j. presunu v trvaní nad 90 dní), je štátny príslušník tretej krajiny povinný požiadať o prechodný pobyt na účel zamestnania (vnútropodnikový presun). V takomto prípade príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta na základe žiadosti policajného útvaru.

V prípade vnútropodnikového zamestnancovi prechodný pobyt: presunu môže Policajný útvar udeliť

  • najviac na 3 roky (v prípadoch riadiacich pracovníkov alebo odborníkov);
  • najviac na 1 rok a (v prípadoch stážistov).

V tejto súvislosti je však potrebné upozorniť, že prechodný pobyt na účel zamestnania sa nevyžaduje v prípadoch, kedy je štátny príslušník tretej krajiny držiteľom platného dokladu o pobyte vydaného niektorým z členských štátov EÚ na účel vnútropodnikového presunu.

Zhrnutie

Zákonom sa mení a zjednodušuje možnosť zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín slovenskými zamestnávateľmi v prípadoch tzv. sezónneho zamestnávania a tzv. vnútropodnikového presunu.

Prijatím predmetného Zákona sa umožnilo štátnym príslušníkom tretích krajín vykonávať prácu na území Slovenskej republiky po dobu 90 dní bez potreby udelenia prechodného pobytu, čo doteraz nebolo možné.

V prípade Vášho záujmu o uvedenie ďalších zákonných podmienok, ktoré je potrebné dodržať v prípade zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín alebo v prípade akýchkoľvek ďalších otázok sa na nás prosím neváhajte kedykoľvek obrátiť.

0 Comments 4. októbra 2017