Stránka sa načítava...
12 jan

Jednoduchá spoločnosť na akcie

S účinnosťou od 1. januára 2017 je možné na Slovensku okrem štyroch súčasných obchodných spoločností založiť aj piatu obchodnú spoločnosť, a to tzv. jednoduchú spoločnosť na akcie (ďalej tiež „JSA“).

Vyššie uvedená zmena je výsledkom prijatia zákona č. 389/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Novela“).

1. Dôvody zavedenia JSA

Uvedenie jednoduchej spoločnosti na akcie do právneho poriadku Slovenskej republiky predstavuje jedno z opatrení, ktorých prijatie predpokladá Koncepcia pre podporu startupov a rozvoj startupového ekosystému v Slovenskej republike,1 ktorá bola schválená vládou Slovenskej republiky uznesením č. 307/2015 zo dňa 10. júna 2015 (ďalej len „Koncepcia pre podporu startupov“). Koncepcia pre podporu startupov sleduje dosiahnutie troch strategických cieľov: (1) vytvorenie vhodných podmienok pre podnikanie, t.j. vytvorenie regulačného prostredia bez zbytočných prekážok pre vznik a pôsobenie startupov na trhu; (2) vytvorenie a poskytovanie podporných služieb pre posilnenie startupového ekosystému, t.j. vytvorenie infraštruktúry a služieb pre podporu záujemcov o podnikanie, startup tímov, etablovaných startupov; (3) financovanie najmä tzv. „Death Valley“ fázy podnikateľských aktivít, t.j. „Údolia smrti“, kedy väčšina startupov zlyháva.

Jedným z problémov brániacich dosiahnutie prvého strategického cieľa bol nedostatočný právny rámec obchodných spoločností pre správne fungovanie startupov. Predchádzajúca právna úprava obchodných spoločností neumožňovala efektívne využitie nástrojov, ktoré sú vo svete bežne dostupné a týkajú sa nastavenia vstupu a výstupu kapitálu z a do spoločnosti, ochrany práv zakladateľov spoločnosti a investora a možnosti efektívne motivovať zamestnancov vlastníckym podielom v spoločnosti.

Ako komplexné a najefektívnejšie riešenie vyššie uvedeného problému s cieľom zabezpečiť optimálnu súčinnosť investorov a zakladateľov startupov a podporiť ich rozvoj v Slovenskej republike, bol prijatý návrh vytvoriť novú právnu formu obchodnej spoločnosti – jednoduchej spoločnosti na akcie.

1https://lt.justice.gov.sk/Attachment/Vlastn%C3%BD%20materi%C3%A1l_docx.pdf?instEID=-1&attEID=76576&docEID=417728&matEID=8085&langEID=1&tStamp=20150323092825917

2. Základné znaky JSA

Jednoduchá spoločnosť na akcie predstavuje hybridnú formu kapitálovej obchodnej spoločnosti, ktorá preberá niektoré prvky spoločnosti s ručením obmedzeným (nízke požiadavky na základné imanie a jednoduchá štruktúra spoločnosti) a akciovej spoločnosti (podiel na základnom imaní je prezentovaný akciou s určitou nominálnou hodnotou a súčet nominálnych hodnôt akcií zodpovedá základnému imaniu). Zároveň právna úprava JSA zavádza viaceré nové flexibilné inštitúty.

Jednoduchá spoločnosť na akcie je navrhnutá tak, aby bola ideálnym typom obchodnej spoločnosti ponúkajúcim komplexné riešenie pre rizikové investovanie do obchodných spoločností, kedy je nevyhnutné flexibilné nastavenie majetkových vzťahov, vstupu, koexistencie a výstupu investora do spoločnosti nad rámec toho, čo v súčasnosti umožňujú existujúce formy obchodných spoločností v právnom poriadku Slovenskej republiky. Príkladom takéhoto investovania sú práve investície do startupov.

Čo je dôležité z pohľadu zakladateľov, JSA bude spĺňať požiadavky na organizačnú jednoduchosť a nebude náročná na vstupný kapitál a zároveň bude umožňovať flexibilný vstup a výstup kapitálu z tejto spoločnosti, čo je na druhej strane podstatné pre investorov. Tak ako ostatné kapitálové obchodné spoločnosti aj JSA zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Akcionár však nezodpovedá za záväzky spoločnosti.

základné imanie a akcie JSA

Minimálna výška základného imania jednoduchej spoločnosti na akcie je len 1 euro. Jednoduchá spoločnosť na akcie nemôže byť založená na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií, čo znamená, že celé jej základné imanie budú musieť splatiť jej zakladatelia.

Flexibilita JSA spočíva o. i. aj v tom, že menovitá hodnota akcií nemusí byť vyjadrená v celých eurách, ale môže byť vyjadrená aj v eurocentoch alebo v kombinácií eur a eurocentov.

Nakoľko je JSA navrhnutá ako transparentná právna forma obchodnej spoločnosti, akcie JSA môžu byť vydávané len v podobe zaknihovaného cenného papiera, teda nie ako listinné. Akcie JSA tiež musia znieť na meno, teda nesmú byť anonymné (t.j. na doručiteľa).

V tejto súvislosti sa zavádza samostatný register akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, ktorý bude údaje z tohto registra akcionárov zverejňovať na webe.

Jednoduchá spoločnosť na akcie môže okrem kmeňových akcií vydávať aj akcie s osobitnými právami. Rozsah týchto práv nie je zákonom vopred určený. Môže ísť napríklad o rozdielny rozsah nároku na podiel na zisku alebo na likvidačnom zostatku, rozdielny rozsah počtu hlasov akcionára, či rozdielny rozsah práva na poskytovanie informácií o spoločnosti. JSA môže vydávať akcie aj bez hlasovacieho práva, avšak len potiaľ, pokiaľ súčet ich menovitých hodnôt nepresiahne 90 % jej základného imania.

Vo vzťahu k prevoditeľnosti akcií JSA sa oproti súčasnej právnej úprave zavádzajú flexibilnejšie pravidlá a kritériá. Akcie JSA môžu mať dokonca vylúčenú prevoditeľnosť. Akcionár, ktorý je vlastníkom akcií s vylúčenou prevoditeľnosťou, však bude mať právo požadovať spätné odkúpenie týchto akcií spoločnosťou po uplynutí štyroch rokov od splatenia ich emisného kurzu. Akcie s obmedzenou prevoditeľnosťou si zase na ich predaj vyžadujú súhlas samotnej JSA. Akcionár, ktorý je vlastníkom akcií s obmedzenou prevoditeľnosťou a nedostane od spoločnosti súhlas na ich predaj, má právo do jedného mesiaca požadovať od jednoduchej spoločnosti na akcie ich spätné odkúpenie. Prevedenie akcií s obmedzenou alebo vylúčenou prevoditeľnosťou bez splnenia podmienok prevoditeľnosti je absolútne neplatným úkonom.

Za účelom podpory startupov, s určitými obmedzeniami, sa umožňuje pre jednoduché spoločnosti na akcie upisovanie vlastných akcií. Takto upísané akcie bude môcť JSA prevádzať len na osoby, ktoré sú jej zamestnancami resp. ide o fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia, ktorých výsledky činnosti pre spoločnosť sú predmetom práv duševného vlastníctva.

„nové“ druhy práv akcionárov JSA

Novela Obchodného zákonníka zavádza nové práva, ktoré si akcionári jednoduchej spoločnosti na akcie budú môcť dohodnúť v rámci tzv. akcionárskej dohody.

Ide o právo pridať sa k prevodu akcií, právo požadovať prevod akcií a právo požadovať nadobudnutie akcií. Tieto práva jednoznačne dávajú investorom veľkú voľnosť spojenú so získavaním a zbavovaním sa akcií JSA.

Právo pridať sa k prevodu akcií (tzv. tag-along right) bude oprávňovať akcionára (akcionár A) previesť, resp. predať svoje akcie zároveň s akciami iného akcionára (akcionár B). Akcionár (akcionár B), ktorý predáva svoje akcie, je zároveň povinný toto právo akceptovať a umožniť previesť zároveň so svojimi akciami na tretiu osobu aj akcie ďalšieho akcionára (akcionára A) za rovnakých podmienok.

Naopak právo požadovať prevod akcií (tzv. drag-along right) bude oprávňovať akcionára (akcionár A) uskutočňujúceho prevod, resp. predaj svojich akcií, požadovať od iného akcionára (akcionár B), aby zároveň s týmto prevodom akcií (prevodom akcií akcionára A) vykonal takýto prevod akcií aj tento iný akcionár (akcionár B). Iný akcionár (akcionár B) bude tak povinný zároveň s prevodom akcií akcionára (akcionára A) previesť aj svoje akcie za rovnakých podmienok na tretiu osobu.

Právo požadovať nadobudnutie akcií (tzv. shoot-out klauzula) bude oprávňovať akcionára (akcionár A) určiť cenu jednej akcie a žiadať od iného akcionára (akcionár B), aby na neho (na akcionára A) previedol akcie za takto určenú cenu. V prípade, že by tento iný akcionár (akcionár B) takýto návrh neprijal, situácia sa obráti a v stanovenej lehote bude zas on (akcionár B) povinný odkúpiť akcie od prvotne žiadajúceho akcionára (akcionára A).

Novela Obchodného zákonníka zavádza možnosť dojednať tag-along a drag-along práva ako práva viaznuce na akciách spoločnosti a registrované v osobitných registroch (registrované práva). Aj tieto registre budú verejne prístupné a vedené Centrálnym depozitárom cenných papierov. Pre registrové práva budú platiť pravidlá obdobné vecným právam, a preto nebude možné s nimi nakladať oddelene od nakladania s akciami, na ktorých viaznu.

V súvislosti s vyššie uvedenými právami, ktoré Novela Obchodného zákonníka zavádza, je potrebné uviesť, že takéto dojednania doterajšej právnej úpravy síce de iure vylúčené neboli, avšak o akejkoľvek, a už vôbec nie adekvátnej legislatívnej úprave takýchto a obdobných práv resp. inštitútov nebolo možné hovoriť.2

Preto vzhľadom na veľký dopyt zo strany podnikateľského prostredia na využívanie týchto inštitútov v praxi a na rastúcu frekventovanosť ich používania avšak s viacerými otáznikmi, rizikami a s tým spojenou veľkou mierou právnej neistoty zúčastnených strán, zavedenie ich explicitnej právnej úpravy do Obchodného zákonníka možno hodnotiť veľmi pozitívne.

Sme toho názoru, že výslovnou úpravou vyššie uvedených inštitútov sa zvýši ich vymáhateľnosť a právna istota zúčastnených subjektov, a že výsledkom tohto riešenia bude bezpečné a efektívne využívanie tzv. drag / tag-along a shoot-out klauzúl.

absencia dozornej rady

Ďalšou výhodou JSA oproti štandardnej akciovej spoločnosti je skutočnosť, že dozorná rada v JSA sa zriaďuje len ako fakultatívny orgán.

2 V rámci záväzkového práva je možné, využijúc princíp zmluvnej voľnosti, predmetné inštitúty resp. práva upraviť (či už formou zmluvy o budúcej zmluve, inominátnou zmluvou alebo zmluvou o budúcej zmluve v prospech tretej osoby, prípadne využitím rozväzovacích podmienok), avšak vždy s určitou mierou rizika neplatnosti takéhoto prípadného zmluvného dojednania a neznámou odpoveďou na otázku, ako bude slovenský súd na takéto dojednania v prípadnom spore nazerať, a teda či je takéto dojednanie de facto v právnom prostredí Slovenskej republiky vymáhateľné.

3. Nedostatky navrhovanej úpravy

Aj keď Novela Obchodného zákonníka umožňuje založiť JSA so základným imaním vo výške len 1 eura, je potrebné mať práve v tejto súvislosti na pamäti novo zavadený inštitút krízy,3 na ktorý môže JSA pomerne skoro naraziť.

Zároveň je tiež potrebné poukázať na skutočnosť, že aj napriek tomu, že zákonodarca vyzdvihuje finančnú nenáročnosť JSA, poplatky súvisiace napríklad so založením spoločnosti zákonodarca žiadnym spôsobom neupravil a neznížil ich ani len čiastočne, čo bude predstavovať v prípade založenia JSA nemalé náklady.

Taktiež zvýšená požiadavka na formu, napr. v podobe nutnosti notárskej zápisnice pri určitých právnych úkonoch predstavuje pre JSA ďalšie zvýšenie finančných nákladov.

3 Novelou Obchodného zákonníka sa od 1. januára 2016 takto definuje spoločnosť, ktorej hrozí úpadok. Pôjde o spoločnosť, ktorej pomer vlastného imania a záväzkov je menej ako 4:100 v roku 2016, 6:100 v roku 2017 a 8:100 od roku 2018 a následne. To znamená, že keď bude vlastné imanie tvoriť menej ako 8% (6% alebo 4%) záväzkov spoločnosti, spoločnosti bude hroziť úpadok. Spoločnosť, ktorej hrozí úpadok alebo ktorá v úpadku už je (v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácii), bude tzv. spoločnosťou v kríze. V zmysle zákona je štatutárny orgán spoločnosti, ktorý zistil alebo mohol zistiť, že spoločnosť je v kríze, povinný v súlade s požiadavkami odbornej alebo náležitej starostlivosti urobiť všetko, čo by v obdobnej situácii urobila iná rozumne starostlivá osoba v obdobnom postavení.

4. Záver

Navrhovaná Novela Obchodného zákonníka prináša dlhodobo očakávané legislatívne ukotvenie viacerých inštitútov súvisiacich s väčšou flexibilitou vzťahov pri vzniku, existencii a zániku účasti v obchodných spoločnostiach, čím zvyšuje právnu istotu investorov a podporuje ich chuť investovať do startupov, čo logicky uľahčuje inovatívnym podnikateľom prístup ku kapitálu.

Jednoduchú spoločnosť na akcie ako novú právnu formu obchodnej spoločnosti možno jednoznačne považovať za vhodný nástroj pre jednoduchý a flexibilný spôsob investovania do startupov v podnikateľskom prostredí Slovenskej republiky, a preto s jej zavedením do právneho poriadku Slovenskej republiky možno len súhlasiť.

0 Comments 12. januára 2017

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *