Stránka sa načítava...
08 jún

BAK & PARTNERS priekopníkom v oblasti M&A agendy – ZALOŽENIE SCE ZLÚČENÍM

V máji tohto roku Obchodný register vykonal zápis európskeho družstva (SCE), ktoré vzniklo na základe cezhraničného zlúčenia dvoch družstiev so sídlami v iných členských štátoch Európskej únie. Tento náročný projekt cezhraničného zlúčenia realizovala a manažovala naša advokátska kancelária BAK & PARTNERS. Ide pritom o historicky prvý vznik európskeho družstva formou cezhraničného zlúčenia dvoch družstiev v […]

24 nov

Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Zákonom č. 52/2018 Z. z. (ďalej len „Novela“) bola prijatá novela, ktorou sa zmenil a doplnil zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Novelou, ktorá nadobudla účinnosť 01.11.2018 sa zaviedla povinnosť právnických osôb zapisovaných do obchodného registra, ktoré nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom […]

23 nov

NOVELA KATASTRÁLNEHO ZÁKONA

Dňa 19.6.2018 bola zákonom č. 212/2018 Z. z. (ďalej len „Novela“) prijatá novela zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (ďalej len „Zákon“), ktorá nadobudne účinnosť 01.10.2018 (čiastočne dňa 01.10.2019). Novelou sa konkretizuje pojem iná oprávnená osoba. Zavádza sa inštitút opatrenia proti nečinnosti a upravujú sa lehoty na zápis do […]

31 okt

BAK & PARTNERS úspešne zastupovala jednu z najväčších svetových spoločností v oblasti logistiky a prepravy

Naša advokátska kancelária úspešne zastupovala jednu z najväčších svetových spoločnosti podnikajúcu v oblasti logistiky a prepravy v komplikovanom súdnom spore vo veci náhrady škody tykajúcej sa dorubenia antidumpingového cla. Tento náročný súdny proces zahŕňal jurisdikciu Slovenskej republiky ako aj Rakúska. BAK & PARTNERS pod vedením JUDr. Petra Baka manažovala komplexné vedenie súdneho sporu, ktorý zahŕňal […]

11 okt

Peter a Alena prednášali na konferencii SIBAF forum – Október 2019

Dňa 10. októbra 2019 sa konala konferencia SIBAF forum organizovaná spoločnosťou EFIBA, na ktorej Peter Bak a Alena Michalovičová prednášali na tému Vybrané problémy elektronickej komunikácie. Cieľom prednášky bolo najmä vymedzenie najzásadnejších pojmov, rizík a problémov vyskytujúcich sa pri práci s elektronickou schránkou pri jej bežnom používaní spolu s upriamením pozornosti na zodpovednosť majiteľov elektronických […]

29 mar

NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dňa 31.01.2018 bol publikovaný v Zbierke zákonov pod č. 18/2018 nový zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Nový zákon o ochrane osobných údajov“).  Novým zákonom o ochrane osobných údajov sa má dosiahnuť zosúladenie vnútroštátneho právneho poriadku s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov […]

29 mar

Zmeny týkajúce sa zlúčenia, splynutia a rozdelenia obchodných spoločností

Zákon č. 264/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Novela“), významným spôsobom novelizoval inštitút zlúčenia, splynutia a rozdelenia obchodných spoločností. Podmienky pre zrušenie spoločnosti bez likvidácie V zmysle Novely boli doplnené nové podmienky, ktoré musia spoločnosti spĺňať, aby mohlo dôjsť k zlúčeniu, splynutiu alebo rozdeleniu spoločností: výsledkom zlúčenia, splynutia […]

29 mar

NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE O MZDOVOM ZVÝHODNENÍ ZAMESTNANCOV

Dňa 14.02.2018 bola publikovaná v Zbierke zákonov pod č. 63/2018 novela Zákonníka práce (ďalej len „Novela“), ktorá nadobudne účinnosť 01.05.2018. Novelou sa zvyšujú mzdové zvýhodnenia zamestnancov za prácu v noci, vo sviatok a zavádzajú sa nové mzdové zvýhodnenia zamestnancov za prácu v sobotu a za prácu v nedeľu. Novela taktiež upravuje navýšenie dohodnutej odmeny zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o […]

05 feb

Novela Obchodného zákonníka

„Novela Obchodného zákonníka“ Dňa 01.01.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 264/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov(ďalej len „Novela“). Touto Novelou sa významným spôsobom novelizoval predovšetkým obchodný zákonník ako aj ďalšie právne predpisy. Obchodné tajomstvo Za účelom transpozície smernice EÚ o ochrane nesprístupneného know-how a […]

loading

ARCHIVES

08
jún

BAK & PARTNERS priekopníkom v oblasti M&A agendy – ZALOŽENIE SCE ZLÚČENÍM

V máji tohto roku Obchodný register vykonal zápis európskeho družstva (SCE), ktoré vzniklo na základe cezhraničného zlúčenia dvoch družstiev so sídlami v iných členských štátoch Európskej únie. Tento náročný projekt cezhraničného zlúčenia realizovala a manažovala naša advokátska kancelária BAK & PARTNERS. Ide pritom o historicky prvý vznik európskeho družstva formou cezhraničného zlúčenia dvoch družstiev v […]

20
jan

Článok v Hospodárskych novinách

Peter Bak prispel dňa 10.1.2020 článkom v Hospodárskych novinách v prílohe „Môj biznis deň“. Článok si môžete prečítať aj u nás po kliknutí na nadpis.

24
nov

Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Zákonom č. 52/2018 Z. z. (ďalej len „Novela“) bola prijatá novela, ktorou sa zmenil a doplnil zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Novelou, ktorá nadobudla účinnosť 01.11.2018 sa zaviedla povinnosť právnických osôb zapisovaných do obchodného registra, ktoré nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom […]

23
nov

NOVELA KATASTRÁLNEHO ZÁKONA

Dňa 19.6.2018 bola zákonom č. 212/2018 Z. z. (ďalej len „Novela“) prijatá novela zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (ďalej len „Zákon“), ktorá nadobudne účinnosť 01.10.2018 (čiastočne dňa 01.10.2019). Novelou sa konkretizuje pojem iná oprávnená osoba. Zavádza sa inštitút opatrenia proti nečinnosti a upravujú sa lehoty na zápis do […]

31
okt

BAK & PARTNERS úspešne zastupovala jednu z najväčších svetových spoločností v oblasti logistiky a prepravy

Naša advokátska kancelária úspešne zastupovala jednu z najväčších svetových spoločnosti podnikajúcu v oblasti logistiky a prepravy v komplikovanom súdnom spore vo veci náhrady škody tykajúcej sa dorubenia antidumpingového cla. Tento náročný súdny proces zahŕňal jurisdikciu Slovenskej republiky ako aj Rakúska. BAK & PARTNERS pod vedením JUDr. Petra Baka manažovala komplexné vedenie súdneho sporu, ktorý zahŕňal […]

11
okt

Peter a Alena prednášali na konferencii SIBAF forum – Október 2019

Dňa 10. októbra 2019 sa konala konferencia SIBAF forum organizovaná spoločnosťou EFIBA, na ktorej Peter Bak a Alena Michalovičová prednášali na tému Vybrané problémy elektronickej komunikácie. Cieľom prednášky bolo najmä vymedzenie najzásadnejších pojmov, rizík a problémov vyskytujúcich sa pri práci s elektronickou schránkou pri jej bežnom používaní spolu s upriamením pozornosti na zodpovednosť majiteľov elektronických […]

29
mar

NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dňa 31.01.2018 bol publikovaný v Zbierke zákonov pod č. 18/2018 nový zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Nový zákon o ochrane osobných údajov“).  Novým zákonom o ochrane osobných údajov sa má dosiahnuť zosúladenie vnútroštátneho právneho poriadku s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov […]

29
mar

Zmeny týkajúce sa zlúčenia, splynutia a rozdelenia obchodných spoločností

Zákon č. 264/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Novela“), významným spôsobom novelizoval inštitút zlúčenia, splynutia a rozdelenia obchodných spoločností. Podmienky pre zrušenie spoločnosti bez likvidácie V zmysle Novely boli doplnené nové podmienky, ktoré musia spoločnosti spĺňať, aby mohlo dôjsť k zlúčeniu, splynutiu alebo rozdeleniu spoločností: výsledkom zlúčenia, splynutia […]

29
mar

NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE O MZDOVOM ZVÝHODNENÍ ZAMESTNANCOV

Dňa 14.02.2018 bola publikovaná v Zbierke zákonov pod č. 63/2018 novela Zákonníka práce (ďalej len „Novela“), ktorá nadobudne účinnosť 01.05.2018. Novelou sa zvyšujú mzdové zvýhodnenia zamestnancov za prácu v noci, vo sviatok a zavádzajú sa nové mzdové zvýhodnenia zamestnancov za prácu v sobotu a za prácu v nedeľu. Novela taktiež upravuje navýšenie dohodnutej odmeny zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o […]

05
feb

Novela Obchodného zákonníka

„Novela Obchodného zákonníka“ Dňa 01.01.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 264/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov(ďalej len „Novela“). Touto Novelou sa významným spôsobom novelizoval predovšetkým obchodný zákonník ako aj ďalšie právne predpisy. Obchodné tajomstvo Za účelom transpozície smernice EÚ o ochrane nesprístupneného know-how a […]