Stránka sa načítava...
25 nov

PRÁVNE A FINANČNÉ SPRÁVY – November 2014

1. Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky dňa 30.10.2014 schválila Novelu zákona o dani z príjmov, ktorá prináša predovšetkým nasledovné zmeny:

  • zmeny v odpisovaní hmotného majetku
  • zavedenie pravidiel nízkej kapitalizácie na prepojené obchodné spoločnosti
  • spôsob zdanenia zamestnaneckých benefitov poskytovaných zamestnávateľom zamestnancovi vo forme nepeňažného plnenia
  • vyňatie náhrady nemajetkovej ujmy vyplácanej na základe Občianskeho zákonníka z príjmov oslobodených od dane a zdanenie tejto náhrady, ako ostatného príjmu fyzickej osoby
  • zavedenie zrážkovej dane u farmaceutických spoločností z peňažných plnení poskytovaných lekárom a samozdanenie lekárov z darov a iných nepeňažných plnení prijatých od farmaceutických spoločností
  • zjednodušenie výpočtu a spôsobu platenia preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
  • podpora podnikateľských subjektov vykonávajúcich výskumu a vývoj v podobe tzv. superodpočtu nákladov na výskum a vývoj zo základu dane.

 

2. Zavedenie novej 6. odpisovej skupiny

V parlamente je v súčasnosti predložená novela zákona o dani z príjmov. Okrem iných zmien zákona, zmena daňových odpisových skupín a doba odpisovania, predovšetkým rozdelenie 4. odpisovej skupiny na nové odpisové skupiny 5 a 6, predstavuje významný ekonomicko-finančný vplyv na spoločnosti, ktoré vlastnia a daňovo odpisujú majetok, ktorý bude zaradený do týchto dvoch nových odpisových skupín.

Podľa novely sa do odpisovej skupiny 6 zaraďujú: bytové budovy[1] , hotely a podobné budovy, budovy pre administratívu, budovy pre kultúru a verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo, ostatné nebytové budovy (okrem nebytových poľnohospodárskych budov a ostatných budov inde neuvedených len budovy a kasárne pre hasičov) a ostatné inžinierske stavby. V prípade využívania budovy na niekoľko účelov je pre jej zaradenie do odpisovej skupiny rozhodujúce jej hlavné využitie určené z celkovej úžitkovej plochy. Doba odpisovania v 5. skupine bude 20 rokov a v 6. skupine sa predĺži zo súčasných 20 až na 40 rokov. Táto zmena sa dotkne aj už odpisovaného majetku. Novela obmedzuje použitie metódy zrýchleného odpisovania len na hmotný majetok zaradený do 2. a 3. odpisovej skupiny a bude pre niektorý odpisovaný majetok znamenať kratšiu dobu a pre niektorý majetok dlhšiu dobu daňového odpisovania.

Vplyv zmien v daňových odpisových skupinách a dobe odpisovania, pokiaľ budú v tejto podobe prijaté bude mať na spoločnosti, ktoré majú vo vlastníctve majetok, akým je napr. administratívna budova, hotely a pod.. (resp. ten majetok, ktorý bude obsiahnutý v 6.odpisovej skupine) negatívny dopad. Problémom by mohlo byť, že text navrhnutej novely vo svojich prechodných ustanoveniach neupravuje posunutie účinnosti novely tak, aby sa zmeny v odpisovaní administratívnych budov netýkali aj skolaudovaných budov, ktoré sú k 31.12.2014 odpisované. Zmeny v zákone o dani z príjmu vyvolajú pravdepodobne prehodnotenie biznis plánov daného projektu, ktorý bol projektovaný za podmienok s dobou odpisovania 20 rokov a zohľadniť tak možné dopady na ekonomické fungovanie týchto projektových spoločností.

Zmena daňového odpisovania bude mať dopad aj na zvýšenú potrebu dodatočných finančných prostriedkov. Pri projektovaní developerských projektov s novou daňovou odpisovou politikou bude dôležité vziať v úvahu:

  • zvýšenie daňového základu a tým aj zvýšenie daňovej povinnosti takýchto spoločnosti, pričom sa nemení sa samotná sadzba dane pre právnické osoby, ale zvyšuje sa daňový základ právnických osôb, ktorý zostane po znížených daňových odpisov
  •  zvýšenú daňovú povinnosť, resp. vyšší základ dane a vyššia daň platená právnickou osobou znamená aj zvýšenú potrebu na preddavky na daň z príjmov právnickej osoby. Dodatočná potreba hotovostných prostriedkov na platenie preddavkov v dôsledku vyššej zaplatenej dane predstavuje problém ďalšieho dodatočného financovania spoločnosti, a obmedzuje tak prevádzkové, kapitálové a investičné výdavky v priebehu zdaňovacieho obdobia
  •  výšku dividend, ktorá zostane k prerozdeleniu medzi spoločníkov. Vyššia suma platených dividend spoločníkom (fyzickým osobám) so sídlom v Slovenskej republike, predstavuje aj vyššiu sumu platených odvodov do zdravotnej poisťovni vypočítané sadzbou poistného vo výške 14 % zo sumy dividendy vyplatenej v kalendárnom mesiaci, najviac však zo sumy EUR 48 300.

Otázkou ostáva, či takáto legislatívna zmena t.j. bez prechodných ustanovení navrhovanej novely nie je retroaktívna a z tohto dôvodu protiústavná. Zaznamenali sme už verejné vyhlásenia viacerých členov parlamentu o možnom podaní návrhu na Ústavný súd SR. V prípade podania na Ústavný súd môže dôjsť k pozastaveniu účinnosti novely až do finálneho rozhodnutia. Vzhľadom na dominantnú prax Ústavného súdu však pozastavenie účinnosti predmetnej novely nepredpokladáme. Vývoj tejto legislatívnej zmeny preto budeme so záujmom ďalej sledovať a o ďalšom vývoji po jeho dôkladnej analýze Vás budeme informovať.

 

Vypracované v spolupráci s VANNIUS MANAGEMENT, s.r.o..

[1] Bytovou budovou sa v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) rozumie stavba, ktorej najmenej polovica podlahovej plochy je určená na bývanie.

0 Comments 25. novembra 2014

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *