Stránka sa načítava...
31 jan

„PROTISCHRÁNKOVÝ ZÁKON“

Dňa 01.02.2017 nadobudne účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „protischránkový zákon“). Cieľom protischránkového zákona je vytvorenie registra partnerov verejného sektora, do ktorého sa budú povinne zapisovať fyzické a právnické osoby, ktoré majú prístup alebo chcú získať prístup k verejným zdrojom.

Partner verejného sektora

Za partnera verejného sektora sa považuje najmä tá fyzická a právnická osoba, ktorá

 1. prijíma finančné prostriedky z verejných rozpočtov, z európskych investičných a štrukturálnych fondov, prijíma štátnu alebo investičnú pomoc alebo prijíma finančné prostriedky od právnických osôb zriadených zákonom alebo zriadených subjektmi verejnej správy (napr. obecné podniky alebo štátne obchodné spoločnosti);

 2. prijíma nepeňažné plnenie od subjektov verejného sektora, t.j. prijíma hnuteľný alebo nehnuteľný majetok alebo práva k majetku, napr. právo užívať vec na základe nájomnej zmluvy;

 3. sa zúčastňuje verejného obstarávania s prihliadnutím na zákonom ustanovené finančné limity;

 4. je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a má uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou;

 5. je zdravotnou poisťovňou;

 6. nadobudla pohľadávku voči subjektu verejného sektora;

 7. je subdodávateľom iných partnerov verejného sektora s prihliadnutím na finančné limity.

Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora budú mať teda vyššie vymedzené fyzické alebo právnické osoby, ktoré prijímajú verejné zdroje vrátane majetku, a to buď priamo alebo sprostredkovane ako subdodávateľ v ktoromkoľvek rade.

Partnerom verejného sektora nebudú tie fyzické alebo právnické osoby, ktoré pôsobia v zákonom vymedzených sektoroch (napr. neziskový sektor) alebo ktoré prijímajú verejné zdroje v zákonom ustanovených finančných limitoch1.

1Podľa protischránkového zákona (i) partnerom verejného sektora podľa bodu 1) 3) 4) 6) a 7) nebude ten, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce 100.000 EUR alebo v úhrne neprevyšujúce 250.000 EUR v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie; a (ii) partnerom verejného sektora podľa bodu 2) a 6) nebude ten, kto má jednorazovo nadobudnúť majetok alebo iné majetkové práva v hodnote neprevyšujúcej 100.000 EUR.

Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na tie fyzické a právnické osoby, ktoré uzatvorili zmluvu, na základe ktorej nadobúdajú finančné prostriedky z verejných zdrojov, a to ešte pred nadobudnutím účinnosti protischránkového zákona, t.j. pred 01.02.2017. Nesplnenie tejto povinnosti je sankcionované tak, že subjekt zmluvy reprezentujúci verejný sektor nebude povinný poskytnúť plnenie v zmysle zmluvy a zároveň sa tým nedostane do omeškania. Subjektu reprezentujúcemu verejný sektor zároveň vznikne právo odstúpiť od zmluvy.

Register partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora bude verejne dostupný zoznam údajov a dokumentov, medzi ktoré budú patriť najmä nasledovné zapisované údaje:

 1. identifikačné údaje partnera verejného sektora;
 2. zoznam konečných užívateľov výhod;
 3. dátum každého overenia identifikácie konečného užívateľa výhod;
 4. zoznam verejných funkcionárov, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora.

Zápis všetkých údajov do registra partnerov verejného sektora bude vykonávať len Okresný súd Žilina, na základe elektronicky podaného návrhu výlučne oprávnenou osobou. Teda jediným aktívne legitimovaným subjektom na iniciovanie registračného  konania bude oprávnená osoba. Medzi oprávnené osoby patria advokáti, notári, banky, pobočky zahraničných bánk, audítori a daňoví poradcovia, ktorí sídlia na území SR, a ktorí  uzatvorili s partnerom verejného sektora písomnú dohodu, v ktorej sa zaviazali plniť  povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora. Oprávnenou osobou teda  nemôže byť samotný partner verejného sektora.

Zoznam konečných užívateľov výhod

Súčasťou registra partnerov verejného sektora je okrem iného aj zoznam konečných užívateľov výhod. V tomto ohľade zriaďovaný register partnerov verejného sektora nahradí doterajší register konečných užívateľov výhod vedený Úradom pre verejné obstarávanie, pričom fyzické a právnické osoby zapísané v registri konečných užívateľov výhod sa budú považovať za partnerov verejného sektora. Na tento účel ôjde k prevzatiu databázy aktuálneho registra konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora.

V tejto súvislosti upozorňujeme na povinnosť fyzických a právnických osôb zapísaných v registri konečných užívateľov výhod zabezpečiť (i) overenie identifikácie konečných užívateľov výhod oprávnenou osobou; a (ii) podanie návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora oprávnenou osobou, a to za účelom zosúladenia zapísaných údajov v lehote do 31.07.2017. Nesplnenie povinnosti je dôvodom pre výmaz osoby z registra partnerov verejného sektora.

Verifikačný dokument a verifikačná udalosť

Podkladom pre vykonanie zápisu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora nebude čestné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod tak, ako sa to vyžaduje v súčasnosti, ale podkladom bude tzv. verifikačný dokument2, prostredníctvom ktorého oprávnená osoba identifikuje konečného užívateľa výhod.

2 Obsah verifikačného dokumentu upravuje protischránkový zákon, pričom tento musí obsahovať napr. vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora,
odôvodnenie na základe akých informácií bol konečný užívateľ výhod identifikovaný a vyhlásenie oprávnenej osoby o súlade uvedených skutočností vo verifikačnom dokumentom so zistenými skutočnosťami.

Oprávnené osoby budú povinné vykonávať svoju činnosť nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom spolu s partnerom verejného sektora budú zodpovedať za správnosť  údajov zapísaných o konečných užívateľoch výhod v registri partnerov verejného sektora.

Identifikácia konečných užívateľov výhod sa bude vykonávať vždy pri prvom zápise partnera verejného sektora do registra. Po vykonaní zápisu sa bude vykonávať overovanie dentifikácie konečných užívateľov výhod oprávnenou osobou, a to vždy keď nastane tzv. verifikačná udalosť (viď. nižšie) a tiež vždy k 31.12 príslušného kalendárneho roka.

Detailný výpočet verifikačných udalostí obsahuje protischránkový zákon, pričom za tieto sa považujú napr. uzatvorenie zmluvy, na základe ktorej získa partner verejného sektora finančné prostriedky z verejných zdrojov alebo podanie návrhu na zápis oprávnenej osoby.

Okrem vyššie uvedeného bude overovanie pravdivosti a úplnosti zapísaných údajov o konečných užívateľoch výhod vykonávať Okresný súd Žilina na základe vlastného podnetu alebo na základe kvalifikovaného podnetu inej osoby.

Sankcie

Protischránkový zákon upravuje viacero druhov sankcií za porušenie vybraných povinností, a to od výmazu partnera verejného sektora z registra partnerov verejného sektora až po uloženie pokuty partnerom verejného sektora, jeho štatutárnym orgánom, oprávneným osobám alebo konečným užívateľom výhod, a to až do výšky 1.000.000 EUR. Štatutárnym orgánom okrem uloženia pokuty v prípade uvedenia nepravdivých údajov o konečných užívateľoch výhod hrozí aj tzv. diskvalifikácia, t.j. výmaz štatutárneho orgánu zo všetkých obchodných spoločností, prípadne družstiev, v ktorých pôsobí, a to po dobu troch rokov.
Zároveň, upozorňujeme, že nesplnenie povinností ustanovených v protischránkovom zákone môže viesť aj k trestnoprávnemu postihu.

Zhrnutie

Protischránkový zákon vytvára nový register partnerov verejného sektora a zároveň zavádza nové registračné konanie pred Okresným súdom Žilina, v rámci ktorého sa budú vykonávať jednotlivé zápisy údajov o partneroch verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V registri partnerov verejného sektora musia byť povinne zapísané tie osoby, ktoré majú prístup k verejným zdrojom a spĺňajú znaky vymedzené v protischránkovom zákone, tzv. partneri verejného sektora. Okrem týchto osôb sa môžu na dobrovoľnej báze zapísať v registri partnerov verejného sektora aj ďalšie subjekty, ktoré nie sú  partnermi verejného sektora, a teda nemajú zákonnú povinnosť zápisu.

Jedným z kľúčových údajov, ktorý bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora je zoznam konečných užívateľov výhod. Protischránkový zákon sprísňuje identifikáciu konečných užívateľov výhod a stanovuje prísne sankcie za jeho porušenie, ktoré okrem samotných partnerov verejného sektora môžu postihnúť aj ďalšie spoluzodpovedné osoby.

V prípade potreby doplnenia informácií týkajúcich sa registra partnerov verejného sektora sa na nás prosím neváhajte kedykoľvek obrátiť.

398 Comments 31. januára 2017

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *